Adaptacja i przebudowa małego budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu

Ogłoszenie nr 300856 – 2016 z dnia 2016-08-11 r.
Bodzentyn: Adaptacja i przebudowa małego budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 26057189900000, ul. ul. Suchedniowska  4, 26010   Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, państwo , tel. 41 3115106 w. 62, e-mail , faks 413 115 106.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.swietokrzyskipn.org.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy – Państwowa osoba prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
https://bip.swietokrzyskipn.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub złożyć osobiście
Pod adres:
Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja i przebudowa małego budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu.
Numer referencyjny: IR-2011-1/16
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budynek tzw. „Szpitalika” – Święty Krzyż: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń posterunku Straży Parku, łazienki i przylegających do nich dwóch wiatrołapów. Pomieszczenia te znajdują się na poziomie parteru. ZMIANA UKŁADU POMIESZCZEŃ Wyburzenie ścian działowych między pomieszczeniami oznaczonymi w inwentaryzacji jako 1.12 i 1.13 oraz 1.11 i 1.10. Wykonanie ścianek działowych wewnętrznych z płyt g-k wydzielających pomieszczenie wiatrołapu (oznaczone wg projektu budowlanego jako 1.2). Wyburzenie otworu na drzwi w ścianie z kamienia o grubości 52 cm – 2 szt. Zamurowanie istniejących otworów drzwiowych: między pomieszczeniami oznaczonymi wg inwentaryzacji jako 1.14 i 1.15 (ścianka gr. 14 cm), 1.14 i 1.16 (ściana gr. 49 cm), 1.12 i 1.14 (ściana gr. 45 cm) oraz 1.13 i 1.14 (ściana gr. 45 cm). Między pomieszczeniem posterunku straży parku 1.11 a wiatrołapem 1.8 (oznaczenia wg projektu budowlanego) należy wykonać nowy otwór drzwiowy, przesunięty w prawo w odniesieniu do zamurowanego, odsunięty 42 cm od ściany zewnętrznej budynku. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Poprowadzenie instalacji elektrycznej i oświetleniowej w remontowanych pomieszczeniach. Przewody prowadzone podtynkowo. Montaż osprzętu m.in. puszek, gniazd, włączników oraz opraw oświetleniowych. Po zakończeniu prac należy wykonać badania i pomiary instalacji. INSTALACJE WOD-KAN Poprowadzenie pionów instalacji kanalizacyjnej oraz doprowadzenie instalacji wodnej do remontowanych pomieszczeń. (Uwaga: poziomy instalacji wod-kan pod posadzką na kondygnacji podziemia są rozprowadzone zgodnie z projektem i nie należy ich uwzględniać). Instalacja wodociągowa: rozprowadzenie rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, wykonanie podejść dopływowych, izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm, montaż zaworów kulowych, baterii umywalkowej, zaworu czerpalnego. Po zakończeniu prac należy wykonać próbę szczelności instalacji. Instalacja kanalizacyjna: poprowadzenie rurociągu kanalizacyjnego z PVC o średnicach określonych odpowiednio w dokumentacji projektowej (50,75,110 mm), wykonanie podejść odpływowych z PVC, wykonanie wypustu ściekowego z tworzywa sztucznego średnicy 50 mm – z kratką ze stali nierdzewnej, montaż syfonu oraz zaworu napowietrzającego pływakowego. TYNKI Skucie istniejącego tynku, odgrzybienie powierzchni (ok. 141,8 m2) przy użyciu środków chemicznych, osuszenie powierzchni, zaprawienie rakowin, odtłuszczenie powierzchni. Wykonanie tynków cementowo – wapiennych na ścianach i suficie (ok. 152,4 m2). Z uwagi na krzywiznę ścian należy uwzględnić dodatkowe nadkłady na pogrubienie tynków, dodatkowe wykończenie gładzią gipsową. Wykonanie gładzi gipsowych na dwuwarstwowych na ścianach z płyt g-k (67 m2) (Uwaga: ściany wewnętrzne po obwodzie budynku są ocieplone płytami klimatycznymi i otynkowane, z tego powodu nie uwzględniono ich w przedmiarze). WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH: W pomieszczeniu łazienki z wc oznaczonym 1.9 – licowanie płytkami ceramicznymi na kleju do wysokości 2 m (17,30 m2), wypełnienie spoin masą silikonową, osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, powyżej malowanie farbą łatwo zmywalną akrylową. W pomieszczeniach 1.2 wiatrołap, 1.11 biuro (posterunek straży parku) oraz 1.8 wiatrołap należy wykonać malowanie ścian farbą łatwo zmywalną akrylową. Zamawiający zastrzega, że podczas termomodernizacji budynku zostały wykończone od wewnątrz wszystkie ściany zewnętrzne po obwodzie budynku (oprócz malowania). POSADZKI (36,09 m2) Rozbiórka warstw wykończeniowych posadzki, oczyszczenie mechaniczne, skucie nierówności, odgrzybienie przy użyciu środków chemicznych, odtłuszczenie powierzchni. Ułożenie warstwy ze styropianu samo gasnącego o grubości 2 cm. Ułożenie warstwy ze styropianu tłumiącego kroki grubości 3 cm. Ułożenie folii PE. Wykonanie wylewki cementowej zbrojonej grubości 5 cm. Wykończenie: posadzka płytkowa z kamieni sztucznych o wymiarach 30×30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (9,91m2), posadzka z desek parkietowych (26,18 m2). Wykonanie cokolików z płytek (14,40 m) i montaż listew przyściennych drewnianych (21,20 m). STOLARKA Montaż drzwi wewnętrznych płycinowych wraz z ościeżnicami, lakierowanych na kolor biały (łącznie szt. 5): o wymiarach skrzydła 90/240 – szt. 1, o wymiarach skrzydła 90/205 – szt. 4. ARMATURA Montaż armatury łazienkowej: umywalka 1 szt., bateria umywalkowa 1 szt., muszla klozetowa 1 szt., montaż poręczy łazienkowych dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy zakres wyżej wymienionych robót zawarty jest w inwentaryzacji, harmonogramie rzeczowym, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej (dokumentację projektową należy stosować w zakresie opisanym w pkt.3.2 SIWZ). Wszystkie te elementy należy traktować łącznie. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu prostych czynności budowlanych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a PZP oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik SIWZ. Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie musi zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy przy wykonywaniu zamówienia 1 osobę bezrobotną, co oznacza osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.) lub 1 osobę niepełnosprawną, co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) od daty zawarcia Umowy. Zatrudnienie powinno obejmować czas realizacji zamówienia. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie Zamawiającemu. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego osoby, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej.

II.5) Główny kod CPV: 45262690-4
Dodatkowe kody CPV:45400000-1, 45432130-4, 45200000-9, 45442300-0, 45421000-8, 45421000-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 29/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty o wartości co najmniej 50.tys zł brutto każda polegające na wykonaniu robót budowlanych wykończeniowych. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia jednym kierownikiem robót posiadającym min 5 lat doświadczenia zawodowego w budownictwie oraz posiadającym uprawnienia do kierowania robotami konstrukcyjno –budowlanymi bez ograniczeń.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 9.5.1 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzająco odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące okresów, w których powinny być wystawione odpowiednie dokumenty stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. b. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. c. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości wymaganej w postawionym warunku.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

a) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę – jeśli dotyczy. b) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Wadium w wysokości 1 000,00 PLN (jeden tysiąc 00/100 zł) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr rachunku Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce nr 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003, z dopiskiem „Wadium- adaptacja i przebudowa małego budynku tzw. „Szpitalika” na Św. Krzyżu”. 4. UWAGA: W przypadku wadium wnoszonego przelewem na rachunek bankowy, wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego, co oznacza, że za termin wniesienia wadium uważa się chwilę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego. UWAGA : W przypadku wniesienia wadium w formie innej, niż w pieniądzu, dokument wniesienia wadium (poręczenie/gwarancja w oryginale ) powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ( np. w oddzielnej kopercie z napisem : WADIUM ) 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. PZP 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; d. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) : nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji i rękojmi 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót. 1.1 zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: -klęski żywiołowe, -warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych; 1.2 wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 1.3 z powodu wystąpienia okoliczności, za które żadna ze stron nie odpowiada lub za które odpowiada Zamawiający lub osoba trzecia, za której działania lub zaniechania żadna ze stron nie odpowiada; 1.4 w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 2. Zmiana postanowień umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi okolicznościami; 2.1 Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego 2.2 Przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności: 1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje SIWZ. W tym przypadku Wykonawca przedstawia rozwiązanie zamienne zawierające opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Rozwiązanie takie wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Koszty związane z opracowaniem rozwiązania zastępczego ponosi Wykonawca. 2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30/08/2016, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [wersja PDF 13MB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [wersja docx 0,14MB]

Załączniki do SIWZ [zip 90MB]


2016-08-16

Uwaga! Zmiana ogłoszenia, w tym terminu składania ofert.

Ogłoszenie nr 301243 – 2016 z dnia 2016-08-16 r.
Bodzentyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 300856
Data: 11/08/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Świętokrzyski Park Narodowy, Krajowy numer identyfikacyjny 260571899, ul. ul. Suchedniowska  4, 26-010  Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106, faks 41 3115106.
Adres strony internetowej (url): https://bip.swietokrzyskipn.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 30/08/2016, godzina: 09:45,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 02/09/2016, godzina: 13:15,

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 2.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Modyfikacja treści SIWZ [PDF]

Modyfikacja treści SIWZ [DOCX]

Powiązane: