Dostawę i wyładunek 30 000 litrów oleju opałowego do budynku Dyrekcji w Bodzentynie i 20 000 litrów do budynku Muzeum na Świętym Krzyżu – ogłoszenie o wyborze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 413596-2014w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego „Dostawę i wyładunek 30.000 litrów oleju opałowego do budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 20.000 litrów oleju opałowego do budynku Muzeum na Świętym Krzyżu z opcją (+/- 20%)”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013. poz. 907 z pózn. zm.). Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę i wyładunek 30.000 litrów oleju opałowego do budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej , 20.000 litrów oleju opałowego do budynku Muzeum na Świętym Krzyżu z opcją (+/- 20%) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Nr 1/ KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36 26-600 Radom
Oferowana cena brutto za litr oleju 2,67 zł.
Przyznana punktacja – 100 pkt.
Cena – 95 pkt
Termin realizacji dostawy- 5 pkt.

Ponadto na postępowanie wpłynęła oferta :
Nr 2/ PETROJET Sp. z o.o. Kieszek 52 26-670 Pionki
Oferowana cena brutto za litr oleju 2,74 zł
Przyznana punktacja – 97,58
Cena – 92,58 pkt.
Termin realizacji dostawy – 5 pkt.

Najkorzystniejsza oferta to oferta Firmy KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36 26-600 Radom, która uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta wykonawcy KONKRET SP. z o.o. ul. Mariańskiego 36 26-600 Radom uznana została za najkorzystniejszą według kryterium oceny ofert tj. ceny i terminu realizacji dostawy, a treść oferty jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ustawą Pzp.

Informację zamieszczono ;
1. Strona internetowa Zamawiającego
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

Dyrektor ŚPN.
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść dokumentu

Powiązane: