Dostawę i wyładunek oleju opałowego – protokół z wyboru

PROTOKÓŁ nr 3

Z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 13.01.2017 roku o godzinie 1100

w sprawie Udzielenia przez Zamawiającego:

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

Zamówienia publicznego na „„Dostawę wraz z wyładunkiem 30 000 litrów oleju opałowego do ogrzania budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie, 20 000 l oleju opałowego do ogrzania budynku Muzeum na Świętym  Krzyżu i 10 000l do ogrzania budynku „Szpitalika” na Świętym Krzyżu” z opcją +/- 20 %

Kod CPV  09135100-5

Termin składania ofert:                     3 stycznia 2017 roku, godz. 10.00
Termin wpłaty wadium:                     przed upływem terminu składania ofert
Termin otwarcia ofert:                      3 stycznia 2017 roku, godz. 10.15
Wysokość wadium:                           1 000 zł (jeden tysiąc zł)
Kryteria:                                             cena 60%, Termin realizacji dostawy – 40%
Pracę Komisji wznowiono.

  1. Komisja stwierdza, że w dniu 13 stycznia 2016 roku o godz. 10:10 wpłynęły od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona tj. Quest  spółka cywilna Robert Bartos, Stanisław Bartos ul. Czarnowska 62 26-065 Piekoszów, dokumenty wskazane w wezwaniu do złożenia dokumentów i oświadczeń z dnia 10 stycznia  2017 roku.
  1. Po analizie złożonych dokumentów Komisja, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.), stwierdza, że oferta Wykonawcy Quest spółka cywilna Robert Bartos, Stanisław Bartos ul. Czarnowska 62 26-065 Piekoszów, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  1. Wybór oferty

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Komisja Przetargowa wnioskuje do Dyrektora ŚPN o przyjęcie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z wyładunkiem 30 000 litrów oleju opałowego do ogrzania budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie, 20 000 l oleju opałowego do ogrzania budynku Muzeum na Świętym  Krzyżu i 10 000l do ogrzania budynku „Szpitalika” na Świętym Krzyżu” z opcją +/- 20 % Oferty nr 2 – Quest  spółka cywilna Robert Bartos, Stanisław Bartos ul. Czarnowska 62 26-065 Piekoszów, jako oferty najkorzystniejszej.

 Podpisy komisji:

Urszula Kuroś – przewodniczący komisji
Leszek Sepioło – członek
Agnieszka Słoka – sekretarz
Anna Królikowska-Szydłowska – członek

Wnioski komisji zatwierdza
Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

 

Powiązane: