Ogłoszenie o dialogu technicznym – Centrum Edukacyjne ŚPN

Ogłoszenie o dialogu technicznym UZ-410-60/16 poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na: „Zaprojektowaniu  budynku Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą”.

 1. Nazwa i adres Zapraszającego:
  Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, tel./fax: + 41 31 15 106, e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl, adres strony internetowej Zapraszającego: www.swietokrzyskipn.org.pl
 2. Osoba wyznaczona do kontaktów:
  Janusz Kuszewski, tel. 690 033 210
 3. Podstawa prawna prowadzonego dialogu technicznego:
  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie dialogu technicznego, o którym mowa w art.31a-31d ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulamin prowadzenia dialogu technicznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Określenie celu i przedmiotu dialogu technicznego:
 1. Celem dialogu technicznego jest pozyskanie przez Zapraszającego informacji, poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie zaprojektowania budynku Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą.
 2. Przedmiotem dialogu mogą być w szczególności zagadnienia architektoniczne, techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, aranżacyjne, lokalizacyjne związane z ewentualnym ogłoszeniem przez Zapraszającego postępowania w sprawie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie budynku Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą”.
 3. Zapraszający oczekuje, że w trakcie dialogu technicznego uzyska doradztwo w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji potrzeb Zapraszającego, które to informacje mogą być wykorzystane przy przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy.
 4. Zapraszający zamierza zlecić zaprojektowanie budynku Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą.
 5. Zapraszający oczekuje również doradztwa w sprawie wyboru miejsca posadowienia budynku. Możliwe są trzy lokalizacje: w Nowej Słupi działka nr 1193/1 oraz nr 1192/3, w Hucie Szklanej działki nr 78/1, 78/3, 77/1, 77/3, 76/1, 76/3 na górze Święty Krzyż część działki nr 2039. (przybliżony zasięg lokalizacji działek przedstawia Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia).

 1. Zasady prowadzenia dialogu
 1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
 2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie Zgłoszenia do udziału w Dialogu technicznym, stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia, wraz z Dokumentem potwierdzającym należyte umocowanie do reprezentacji Uczestnika, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
 1. Wskazanie miejsca, terminu i trybu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego.
 1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się w Zgłoszeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
 2. Zapraszający przyjmuje Zgłoszenia dokonane w następujących formach:
  a) elektronicznej na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
  b) faksem na nr:  +41 31 15 106 wew. 69
  c) pocztą na adres: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4; 26-010 Bodzentyn (decyduje data wpływu do Zapraszającego)
  d) osobiście w dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie Suchedniowska 4, pokój nr 11
 3. Termin składania Zgłoszeń: 27 września 2016 r. do godz. 1500 .
 4. O uznaniu Zgłoszenia do dialogu technicznego za skutecznie złożone decyduje data i godzina wpływu Zgłoszenia do Zapraszającego. Zgłoszenie do Dialogu po terminie o którym mowa w pkt. 3 nie będzie brane pod uwagę.
 5. Dialog techniczny prowadzony jest w siedzibie Zapraszającego.
 6. O proponowanym terminie spotkania każdy zainteresowany poinformowany będzie w formie elektronicznej lub faksem – na adres wskazany we wniosku. Ostateczny termin spotkania strony mogą ustalić w drodze negocjacji.
 7. O kolejności przeprowadzania spotkań ze Zgłoszonymi do Dialogu podmiotami będzie decydował Zapraszający.
 8. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności nie stanowi postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.
 9. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się  w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

 

Załączniki: 

 1. Regulamin prowadzenia dialogu technicznego
 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym  [wersja docx]
 3. Wstępny opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik graficzny – położenie działek

Pełna treść ogłoszenia


2017-05-25

Zakończenie dialogu technicznego [17,4MB]

Powiązane: ,