Ogłoszenie o modyfikacji – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu.”; nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 128166-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zmianami) Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z błędem pliku, który uniemożliwiał otwarcie załącznika do SIWZ pt.: ”Projekt – Szpitalik” aż do dnia naprawy tj. 03.06.2015 r. Zamawiający zmienia termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariacie, pok. Nr 11, w terminie do dnia 19.06.2015 r. do godziny 10:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego pokój nr 5, w dniu 19.06.2015 r. o godz. 10:45.
W związku ze zmianą terminu otwarcia ofert na kopercie należy zamieścić następujące informacje:

„Przetarg nieograniczony na zadanie „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III” – Termomodernizacja budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu.
Nie otwierać przed 19.06.2015 r. godz. 10:45”.

Z poważaniem
Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie UZP

Powiązane: ,