Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenia turystyczno-edukacyjne

Ogłoszenie nr 579526-N-2017 z dnia 2017-08-29 r. 

Świętokrzyski Park NarodowyOpracowanie dokumentacji projektowej na urządzenia turystyczno-edukacyjne usytuowane na szlakach turystycznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego tzw. Parkowy System Informacji II.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu
Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenia turystyczno-edukacyjne usytuowane na szlakach turystycznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego tzw. Parkowy System Informacji II.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 260571899, ul. ul. Suchedniowska  4 26-010  Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3115106, e-mail dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl, faks 41 3115106.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.swietokrzyskipn.org.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Park Narodowy – Państwowa osoba prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub złożyć osobiście 
Adres:
Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenia turystyczno-edukacyjne usytuowane na szlakach turystycznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego tzw. Parkowy System Informacji II.
Numer referencyjny: UZ.441.8.2017.MM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej na urządzenia turystyczno-edukacyjne usytuowane na szlakach turystycznych ŚPN tzw. Parkowy System Informacji II. Celem zamówienia jest uzyskanie dokumentacji projektowej poprzez: – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, – opracowanie przedmiaru robót budowlanych, – opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Zadanie pod nazwą Parkowy System Informacji II (zwany dalej PSI II) jest ściśle związane ze szlakami turystycznymi i ścieżkami edukacyjnymi położonymi na terenie Parku. Całościowo opracowany system PSI II stanowi zbiór urządzeń małej infrastruktury terenowej pełniącej funkcje informacyjne, edukacyjne i turystyczne na terenie ŚPN. Urządzenia odpowiednio przemyślane i zaprojektowane pozwolą zagospodarować wejścia na szlaki turystyczne, gdzie zwiedzający zostaną poinformowani o zasadach zwiedzania oraz towarzyszących zwiedzaniu zakazach i ograniczeniach. Informacje te będą przekazywane w sposób jednolity, czytelny, nawiązując do wytycznych Systemu Identyfikacji Wizualnej Polskich Parków Narodowych stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz Księgi Znaku Świętokrzyskiego Parku Narodowego stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ i dokumentacji „Parkowy System Informacji oraz elementy małej architektury dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego” Mirosława Holewińskiego sporządzonej w 2003 roku, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Bramy wejściowe, witacze na szlaki turystyczne mają być odpowiednio wkomponowane w otaczający krajobraz, dzięki czemu mają podkreślać prestiż terenu objętego najwyższą formą ochrony przyrody. Dodatkowo mają zostać zbudowane z trwałych i solidnych materiałów, nawiązując swoją architekturą do lokalnych tradycji zdobnictwa i budownictwa. Zagospodarowanie miejsc wypoczynku i obserwacji przyrody polegać będzie na zapewnieniu zwiedzającym możliwości spożycia posiłku, odpoczynku, a także sporządzenia notatek z przeprowadzonych obserwacji. W miejscach tych mają być wykonane stoły, ławki, kosze na śmieci, a na dłuższych odcinkach szlaków także schrony przeciwdeszczowe. Mają być również usytuowane drogowskazy, tablice informacyjne, przystanki edukacyjne, stojaki na rowery oraz punkty obsługi zwiedzających. Celem PSI II jest również ograniczenie i eliminacja zagrożeń przyrody wynikających z nadmiernej aktywności turystycznej. W miejscach tych istnieje konieczność budowy ogrodzeń lub kładek np.: na terenach podmokłych. W skład opracowania dokumentacji projektowej na urządzenia turystyczno-edukacyjne usytuowane na terenie ŚPN tzw. „Parkowy System Informacji II” wchodzą następujące elementy infrastruktury turystyczno-edukacyjnej: 1.1. brama wejściowa z miejscem na stelaże pod np.: tablice urzędowe, informacyjne, strzałki kierunkowe, znaki szlaków itp. w dwóch wariantach: A. mała montowana na szlakach turystycznych, obiektach i ścieżkach edukacyjnych; B. duża rozmiarami dostosowana do ruchu samochodów ciężarowych oraz autokarów. 1.2. punkt obsługi zwiedzających w dwóch wariantach: A. obiekt otwarty o powierzchni od 10 m2 do 25 m2, wykorzystywany do udzielania informacji turystycznej, rozdawania materiałów promocyjnych, edukacyjnych, sprzedaży pamiątek i biletów wstępu lub z możliwością zamaskowania kontenera WC, food truck lub toi toi; B. obiekt z możliwością zamknięcia o powierzchni od 10 m2 do 25 m2, wykorzystywany do udzielania informacji turystycznej, rozdawania materiałów promocyjnych, edukacyjnych, sprzedaży pamiątek i biletów wstępu lub z możliwością zamaskowania kontenera WC, food truck lub toi toi. 1.3. schron przeciwdeszczowy w dwóch wariantach: A. mały przewidziany do dziesięciu osób; B. duży przewidziany do dwudziestu pięciu osób. 3.1.4. ławka dla 3-4 osób dostosowana wysokością do stołu (pkt. 1.5.) w dwóch wariantach: A. bez oparcia; B. z oparciem. 1.5. stół łącznie dla 6-8 osób dostosowany do ławek (pkt 1.4.) 1.6. ogrodzenie w dwóch wariantach: A. ogrodzenie – przęsła z dodatkową poręczą; B. ogrodzenia – przęsła bez dodatkowej poręczy. 1.7. kładki w dwóch wariantach: A. z poręczą wersja węższa; B. bez poręczy wersja szersza. 1.8. kosz odpowiednio zabezpieczony przed zwierzętami i dostosowany do worków 120 l w dwóch wariantach: A. jeden pojemnik na śmieci niesegregowane; B. trzy pojemniki na śmieci segregowane. 1.9. słupek (drogowskaz) na strzałki kierunkowe, tablice informacyjne w dwóch wariantach: A. słupek z daszkiem dostosowany do wielkości strzałek kierunkowych i tablic informacyjnych, o odpowiedniej stabilności; B. słupek bez daszka, o odpowiedniej stabilności. 1.10. mały przystanek edukacyjny. 1.11. stojaki na rowery w dwóch wariantach: A. mały od czterech do ośmiu rowerów; B. duży od ośmiu do dwunastu rowerów. 1.12. stojak pod tablice na dwóch słupkach wraz ze stelażem: A. mały dostosowany wielkościowo do stelaży pod tablice do 1,5 m2 włącznie; B. duży dostosowany wielkościowo do stelaży pod tablice powyżej 1,5 m2. 1.13. witacz w dwóch wariantach: A. mały; B. duży. 1.14. stelaże pod tablice dostosowane do urządzeń wskazanych w pkt. 1, ppkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, o powierzchni: A. do 0,5m2 włącznie; B. od 0,5 m2 do 1,5m2 włącznie; C. od 1,5 m2 i do 2,0 m2 włącznie; D. od 2,0 m2 i powyżej. 3.2. Wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia: Należy: 2.1. elementy infrastruktury turystyczno-edukacyjnej zaprojektować z trwałych i solidnych materiałów; 2.2. elementy infrastruktury turystyczno-edukacyjnej zaprojektować jako spójne pod względem stylu, formy, treści i kolorystyki urządzenia; 2.3. zaprojektować urządzenia z jak największą ilością elementów powtarzalnych (grubość, szerokość, wysokość, system mocowania, itp.); 2.4. zaprojektować urządzenia, na których można łatwo wymienić elementy uszkodzone; 2.5. opracować sposób zamontowania tablic na stelażach; 2.6. opracować sposób zamontowania urządzeń turystycznych na szlakach w dwóch wariantach: trwale związane z gruntem i nietrwale związane z gruntem; 2.7. wszystkie elementy Parkowego Systemu Informacji II (obudowy tablic, drogowskazy, ławy, stoły, zadaszenia, bramy, ogrodzenia itp.) ściśle wkomponować w otaczający krajobraz aby były na tyle widoczne i czytelne, na ile to jest konieczne dla ich funkcji i na tyle ukryte aby nie raziły agresywną formą; 2.8. nawiązać stylem nowych obudów tablic, bram i drogowskazów do lokalnych tradycji zdobnictwa i budownictwa; 2.9. do znakowania przebiegu szlaków i ścieżek edukacyjnych stosować zasady określone w „Instrukcji znakowania szlaków turystycznych PTTK”– sprawdzone i przyjęte w całej Polsce z uwzględnieniem Systemu Identyfikacji Wizualnej Polskich Parków Narodowych stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz Księgi Znaku Świętokrzyskiego Parku Narodowego stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ oraz tablice urzędowe (biało–czerwone) zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10.12.2004 w sprawie wzorów tablic – Dz.U. nr 268 poz. 2664 i 2665). 2.10. Wytyczne dotyczące kosztorysu A. Na podstawie opracowania dokumentacji małej architektury należy przygotować kosztorys inwestorski planowanej infrastruktury zgodnie z obowiązującymi przepisami. B. Kosztorys powinien obejmować: -koszty wykonania i montażu urządzeń małej architektury (zbiór urządzeń małej infrastruktury terenowej pełniącej funkcje informacyjne, edukacyjne i turystyczne), -pozostałe niewymienione a niezbędne koszty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. C. Kosztorys powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 ). 2.11. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania przedmiotu zamówienia w sprawie istotnych elementów mających wpływ na koszty, konstrukcję, technologię, rozwiązania techniczne oraz funkcję. Zasadą przyjętych rozwiązań technologicznych powinna być prostota i niezawodność. Bezpośrednie spotkania konsultacyjne Wykonawcy z zespołem reprezentującym Zamawiającego będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W razie stwierdzenia takiej potrzeby przez Zamawiającego strony przeprowadzać będą dodatkowe konsultacje w innej formie. 2.12. Wszelkie kwestie, które nie są uregulowane w przepisach, udostępnionych przez Zamawiającego danych, czy dokumentach, a mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, winny być przez Wykonawcę konsultowane na bieżąco i akceptowane przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 71240000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71242000-6
71250000-5
71320000-7
71220000-6
71420000-8
71244000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Warunek ten, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł).
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie przynajmniej: – 3 usługi o wartości co najmniej 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł) brutto każda, polegające na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowej na małą architekturę (zbiór urządzeń małej infrastruktury terenowej pełniącej funkcje informacyjne, edukacyjne i turystyczne). Warunek zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem projektowym, w skład którego wchodzić będzie co najmniej: – architekt – posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania co najmniej 3 projektów małej architektury jako autor lub współautor o wartości co najmniej 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł) brutto. – projektant – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 5.3.4. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące okresów, w których powinny być wystawione odpowiednie dokumenty stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz sporządzonych dokumentacji projektowych na małą architekturę (zbiór urządzeń małej infrastruktury terenowej pełniącej funkcje informacyjne, edukacyjne i turystyczne), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości zadania, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień oraz doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości wymaganej w postawionym warunku. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację; Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: – zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; – sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; – zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 oraz art. 24, ust. 11 ustawy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 zł) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: – pieniądzu, – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; – gwarancjach bankowych; – gwarancjach ubezpieczeniowych; – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr rachunku Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce nr 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003, z dopiskiem „Wadium – Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenia turystyczno-edukacyjne usytuowane na szlakach turystycznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego tzw. „Parkowy System Informacji II”. 4. UWAGA: W przypadku wadium wnoszonego przelewem na rachunek bankowy, wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego, co oznacza, że za termin wniesienia wadium uważa się chwilę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego. 5. UWAGA: W przypadku wniesienia wadium w formie innej, niż w pieniądzu, dokument wniesienia wadium (poręczenie/gwarancja w oryginale) powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot w przypadkach określonych w art. 46 (np. w oddzielnej kopercie z napisem : WADIUM ) 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. PZP 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 10.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 10.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2, pkt. 3 ustawy, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 10.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 21 ust. 2 wzoru umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Umowy polegającej na: 1. wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od stron powodującej niemożność jego dotrzymania, 2. wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu Umowy z powodu wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 3. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy. Zmianą nie wymagającą zmiany do Umowy jest, w szczególności: – zmiana siedziby którejkolwiek ze stron, – zmiana osób upoważnionych do czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-09-08, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 System Identyfikacji Wizualnej Polskich Parków Narodowych

Załącznik nr 2 Księga Znaku Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Załącznik nr 3 Dokumentacja „Parkowy System Informacji oraz elementy małej architektury dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego” Mirosława Holewińskiego sporządzona w 2003 roku

Załącznik nr 4 Druk „Oferta”

Załącznik nr 5 Wzór oświadczeń Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 Wzór wykazu usług

Załącznik nr 8 Wzór wykazu osób

Załącznik nr 9 Wzór umowy