Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego projektowanego budynku i otoczenia Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz ze scenariuszem wstępnym wystawy stałej oraz kosztorysem wstępnym przedsięwzięcia – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2017 r. poz. 759) informuję, że prowadzone przez: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego projektowanego budynku i otoczenia Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz ze scenariuszem wstępnym wystawy stałej oraz kosztorysem wstępnym przedsięwzięcia.”

w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie w BZP nr 598083-N-2017 z dnia 05.10.2017 roku oraz ogłoszenie w BZP nr 500045624-N-2017 z dnia 19.10.2017 roku) zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

Na postępowanie wpłynęły dwie oferty:

Oferta Wykonawcy KOLEKTYW Maciej Stawarz ul. Przestrzenna 7, 87-152 Łubianka
oraz oferta Wykonawcy konsorcjum firm: KOZA NOSTRA STUDIO sp. zo.o. ul. Mikołajska 3/5, 31-027 Kraków oraz Vostok Design – Wojciech Gawinowski ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Kraków.

Wykonawca KOLEKTYW Maciej Stawarz ul. Przestrzenna 7, 87-152 Łubianka, którego oferta oceniona została jako najkorzystniejsza, wezwany do złożenia na podstawie art. 26. ust. 2 ustawy PZP następujących dokumentów:

– Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP

– Wykazu sporządzonych Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla nowych budynków użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1 500 m2 oraz o wartości kosztorysowej projektowanego budynku każdorazowo nie niższym niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów zł) brutto, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości kosztorysowej projektowanego budynku, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, – wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ,

– Wykazu sporządzonych wstępnych lub szczegółowych scenariuszy Wystawy stałej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 i wartości kosztorysowej projektowanej wystawy każdorazowo nie niższym niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony zł) brutto, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości kosztorysowej projektowanej Wystawy, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, – wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ,

– Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ,

– Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości wymaganej w postawionym warunku,

w terminie zakreślonym przez Zamawiającego złożył wymagane dokumenty.

W treści przedłożonego Wykazu usług Wykonawca w części dotyczącej sporządzonych wstępnych lub szczegółowych scenariuszy wystawy stałej wskazał usługę wykonaną przez inny podmiot.

Wykonawca, wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, do złożenia wykazu usług, w którym wykaże swoje doświadczenie w zakresie określonym w pkt 5.2.3. SIWZ, w części dotyczącej sporządzonych wstępnych lub szczegółowych scenariuszy wystawy stałej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 i wartości kosztorysowej projektowanej wystawy każdorazowo nie niższym niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony zł) brutto, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości kosztorysowej projektowanej wystawy, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, złożył wyjaśnienia, w których podtrzymuje, że złożona przez niego dokumentacja jest poprawna.

Zamawiający stwierdza, że Wykonawca nie spełnia wymogów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych w pkt 5.2.3. SIWZ.

Wykonawca zobowiązany był do wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej:

  • jedną usługę polegającą na: Opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla nowego budynku użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1 500 m2 oraz o wartości kosztorysowej projektowanego budynku nie niższym niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów zł) brutto.

  • jedną usługę polegającą na: Opracowaniu scenariusza wstępnego lub scenariusza szczegółowego dla Wystawy stałej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 i wartości kosztorysowej projektowanej wystawy nie niższym niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony zł) brutto. W skład projektowanej wystawy stałej wchodziły łącznie co najmniej następujące elementy: stanowiska interaktywne, nagłośnienie, zabudowy o charakterze scenograficznym, oświetlenie ekspozycyjne, treści multimedialne (np. animacje, filmy, słuchowiska).

Usługa polegająca na opracowaniu scenariusza wstępnego lub scenariusza szczegółowego dla Wystawy stałej, zawarta w wykazie usług Wykonawcy, wykonana została przez inny podmiot, a nie Wykonawcę. Jednocześnie Wykonawca oświadczył, że nie przewiduje korzystania z zasobów podmiotu trzeciego przy wykonaniu zamówienia. Z tych przyczyn Zamawiający uznał, że Wykonawca nie posiada wymaganego doświadczenia.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP Zamawiający wykluczył Wykonawcę KOLEKTYW Maciej Stawarz ul. Przestrzenna 7, 87-152 Łubianka a jego ofertę, na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy PZP, uznał za odrzuconą.

Wykonawca konsorcjum firm: KOZA NOSTRA STUDIO sp. zo.o. ul. Mikołajska 3/5, 31-027 Kraków oraz Vostok Design – Wojciech Gawinowski ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Kraków, złożył ofertę nie spełniającą wymogów SIWZ.

Zgodnie z pkt 10.4.3. SIWZ Wykonawca zobowiązany był do złożenia opisu przestrzeni dla dzieci zlokalizowanej na zewnątrz wraz z wizualizacją. Ta część oferty zawierać miała wizualizację wybranego elementu wraz z jego wymiarowaniem. Zamawiający stwierdza, ze oferta nie zawiera żądanego elementu. W szczególności w żadnej części oferty nie zamieszczono wymiarowania jakiekolwiek elementu wchodzącego w skład przestrzeni dla dzieci. Ten brak oferty powoduje iż jej treść jest niezgodna z wymaganiami SIWZ. Nie jest również możliwe poprawienie oferty samodzielnie przez Zamawiającego; ani wizualizacja ani opis nie zawierają jakiegokolwiek elementu, który pozwalałby na zwymiarowanie wybranego elementu.

Jak Zamawiający wskazał w treści SIWZ ( s. 13/22) elementy oferty wskazane w pkt. 10.4. SIWZ nie podlegają uzupełnieniu, a oferta jako niezgodna z treścią SIWZ podlega odrzuceniu.

Przedstawione w ofercie Wykonawcy konsorcjum firm: KOZA NOSTRA STUDIO sp. zo.o. ul. Mikołajska 3/5, 31-027 Kraków oraz Vostok Design – Wojciech Gawinowski ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Kraków, rozwiązania techniczno – funkcjonalne nie odpowiadają wymogom merytorycznym określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 89. ust 1 pkt 2 ustawy PZP, Zamawiający odrzuca ofertę, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

W związku z powyższym , na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Z poważaniem
Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: