Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego projektowanego budynku i otoczenia Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz ze scenariuszem wstępnym wystawy stałej oraz kosztorysem wstępnym przedsięwzięcia.

Ogłoszenie nr 598083-N-2017 z dnia 2017-10-05 r.

Świętokrzyski Park Narodowy: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego projektowanego budynku i otoczenia Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz ze scenariuszem wstępnym wystawy stałej oraz kosztorysem wstępnym przedsięwzięcia.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 260571899, ul. ul. Suchedniowska  4 , 26-010  Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3115106, e-mail dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl, faks 41 3115106.
Adres strony internetowej (URL): bip.swietokrzyskipn.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Park Narodowy – Państwowa osoba prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub złożyć osobiście Adres: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego projektowanego budynku i otoczenia Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz ze scenariuszem wstępnym wystawy stałej oraz kosztorysem wstępnym przedsięwzięcia.
Numer referencyjny: UZ.410.51.2017.AA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Tak

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji przedprojektowej tj. programu funkcjonalno – użytkowego projektowanego budynku i otoczenia Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz ze scenariuszem wstępnym wystawy stałej oraz kosztorysem wstępnym przedsięwzięcia. Program funkcjonalno – użytkowy oraz scenariusz wstępny wystawy stałej należy opracować w oparciu o – Założenia programowe Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz wystawy stałej – stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ Celem zamówienia jest uzyskanie dokumentacji przedprojektowej: – Program funkcjonalno-użytkowy budynku i otoczenia Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego, – Wstępny scenariusz wystawy stałej w Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego, – Wstępny kosztorys przedsięwzięcia Uzyskana dokumentacja posłuży do wykonania dokumentacji projektowej budynku i otoczenia Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz projektu wystawy stałej w budynku Centrum. Opracowana dokumentacja musi być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych oraz robót budowlanych i aranżacyjnych. Powstała w wyniku wykonania zamówienia dokumentacja musi być opracowana w sposób umożliwiający przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawców robót projektowych, budowlanych oraz aranżacji wystawy stałej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający dokona wyboru trybu zamówienia publicznego w kolejnych etapach realizacji przedsięwzięcia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 1. Wytyczne dotyczące Programu Funkcjonalno-Użytkowego 1.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej PFU) należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 1.2. Inwestycja będzie zlokalizowana w Gminie Nowa Słupia, na działkach nr 1206/1, 1207/1, 1208/2 oraz na części działki nr 1213/2 zgodnie z mapą terenu objętego inwestycją stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ 1.3. Program funkcjonalno-użytkowy powinien zawierać: A. Część opisową, w której Wykonawca przedstawi rozwiązania techniczne, technologiczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Zostaną przedłożone przykładowe propozycje rozwiązań materiałowych odnoszące się do ważniejszych elementów obiektów, wykończenia pomieszczeń, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wyposażenia w urządzenia technologiczne, sterowanie, itp. oraz zagospodarowania terenu. Opis ma zawierać informacje definiujące parametry obiektu, wyposażenia, uzbrojenia w armaturę i urządzenia, instalacje, zakres robót ogólnobudowlanych, itp. Wykonawca PFU ma opracować szczegółowe wymagania dla Wykonawcy projektu, aby mógł na ich podstawie samodzielnie, biorąc za to odpowiedzialność, zaprojektować i wybudować objęty zamówieniem obiekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu. B. Część informacyjną, w której załączone zostaną: – dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów; – oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; – przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego; – mapa do celów projektowych; – wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów; – inwentaryzacja zieleni; – inwentaryzacja obiektów podlegających rozbiórce, a także ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek; – porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących mediów oraz do dróg samochodowych; – dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. C. Część rysunkową obejmującą zagospodarowanie terenu ze wstępnym rozmieszczeniem obiektów. D. Informację dotyczącą wykazu odpowiednich kodów CPV niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zaprojektowanie i budowę Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z wystawą stałą. E. Program badań archeologicznych stanowiący podstawę do określenia, w drodze decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zakresu niezbędnych do przeprowadzenia badań archeologicznych na terenie planowanej inwestycji. 1.4. Dokumenty i opracowania wymienione w pkt. 1.3. Wykonawca jest zobowiązany, w ramach zamówienia, pozyskać lub opracować we własnym zakresie, ponosząc wszelkie związane z tym koszty. 1.5. Program funkcjonalno-użytkowy powinien tak opisywać przyszłe obowiązki projektanta i kierownika budowy, aby swobodnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami zorganizować proces budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zapewnić opracowanie projektu budowlanego i stosownie do potrzeb innych projektów, zapewnić prowadzenie budowy z zachowaniem warunków wykonania i odbioru robót zalecanych przez Zamawiającego i w dostosowaniu do jego możliwości ekonomicznych. 1.6. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania PFU w sprawie istotnych elementów mających wpływ na koszty, konstrukcję, technologię, rozwiązania techniczne oraz funkcję obiektu. Zasadą przyjętych rozwiązań technologicznych powinna być prostota i niezawodność zapewniająca długoterminową bezawaryjną pracę budynku i niskie koszty eksploatacyjne. Bezpośrednie spotkania konsultacyjne Wykonawcy z zespołem reprezentującym Zamawiającego będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W razie stwierdzenia takiej potrzeby przez Zamawiającego strony przeprowadzać będą dodatkowe konsultacje w innej formie. 1.7. Wykonawca PFU zapewni współpracę z Wykonawcą projektu koncepcyjnego lub budowlanego po sporządzeniu i oddaniu dokumentacji (PFU) Zamawiającemu, przez okres co najmniej 3 lat od momentu odbioru końcowego zadania, na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU (tzw. okres wsparcia technicznego dla Zamawiającego). 1.8. Program funkcjonalno-użytkowy powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) 2. Wytyczne dotyczące wstępnego scenariusza wystawy stałej Wstępny scenariusz wystawy stałej powinien zawierać: 2.1. Opis idei, ogólnych założeń i celów projektowanej wystawy. 2.2. Wstępny podział powierzchni wystawienniczej na części wystawy (bloki tematyczne) wraz z ich wstępnym rozmieszczeniem. 2.3. Opis poszczególnych części wystawy (bloków tematycznych) zawierający: – roboczy tytuł bloku tematycznego; – opis prezentowanych zagadnień i problemów w bloku tematycznym (od 2 000 do 4 000 znaków bez spacji); – opis postaw, wrażeń oraz przeżyć emocjonalnych i estetycznych u zwiedzającego w danym bloku tematycznym, pożądanych (założonych) przez autora; – wykaz proponowanych stanowisk w bloku tematycznym z uzasadnieniem proponowanej formy prezentacji na stanowisku (należy wymienić środki przekazu i systemy multimedialne możliwe do zastosowania, opisać ogólne wskazania do oświetlenia, nagłośnienia oraz wskazać najważniejsze prace scenograficzno-plastyczne); – wskazania do prezentacji poszczególnych zagadnień dla osób niepełnosprawnych oraz osób obcojęzycznych; – należy przedstawić za pomocą wizualizacji (rysunków, szkiców) stanowiska trudne do opisania, nietypowe – minimum trzy stanowiska wskazane przez Zamawiającego. 2.4. Propozycje organizacji zwiedzania wraz z jej opisem, dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych, turystów polskich i zagranicznych, grup zwiedzających o różnych formach niepełnosprawności, przy założeniu powierzchni wystawienniczej 800-1000 m2 oraz czasu zwiedzania w sezonie maksymalnie 60 minut. Zamawiający zakłada docelowo zwiedzanie wystawy bez przewodnika, z dopuszczeniem takiej możliwości na życzenie zwiedzających. 2.5. Propozycje gry (zabawy) wraz z jej opisem, możliwej do odbycia na wystawie, zachęcającej do odwiedzenia pewnych stanowisk i zdobywania przez to punktów z możliwością otrzymania nagrody. 2.6. Propozycje elementu lub elementów sprawdzających oraz podsumowujących wiedzę zdobytą na wystawie stałej, dostosowanych do różnych grup odbiorców. Zamawiający zakłada, że elementy te nie będą obligatoryjne dla wszystkich zwiedzających oraz dopuszcza możliwość wykorzystania projektowanej auli do wdrożenia elementów sprawdzających. Możliwe jest zaprojektowanie więcej niż jednego elementu sprawdzającego wiedzę. 2.7. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania Wstępnego scenariusza wystawy stałej w sprawie istotnych elementów mających wpływ na zagadnienia merytoryczne poruszane na wystawie oraz sposób ich prezentacji, a także na sposób organizacji zwiedzania, koszty, konstrukcję, technologię, rozwiązania techniczne i multimedialne proponowane w scenariuszu. Bezpośrednie spotkania konsultacyjne Wykonawcy z zespołem reprezentującym Zamawiającego będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W razie stwierdzenia takiej potrzeby przez Zamawiającego strony przeprowadzać będą dodatkowe konsultacje w innej formie. 2.8. Wykonawca Wstępnego scenariusza wystawy stałej zapewni współpracę z Wykonawcą Szczegółowego scenariusza wystawy stałej, projektu koncepcyjnego lub budowlanego Wystawy po sporządzeniu i oddaniu dokumentacji (Wstępnego scenariusza wystawy stałej) Zamawiającemu, przez okres co najmniej 3 lat od momentu odbioru końcowego zadania, na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności ze Scenariuszem wstępnym wystawy stałej (tzw. okres wsparcia technicznego dla Zamawiającego). 3. Wytyczne dotyczące kosztorysu wstępnego. 3.1. Na podstawie PFU oraz wstępnego scenariusza wystawy stałej należy przygotować zbiorcze zestawie kosztów planowanej inwestycji zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1389)., umożliwiające przeprowadzenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579.) 3.2. Kosztorys powinien obejmować: – koszty planowanych prac projektowych dla budynku; – koszty robót budowlanych dla budynku; – koszty wyposażenia budynku; – koszty prac projektowych dla zagospodarowania otoczenia budynku; – koszty wykonania zagospodarowania otoczenia budynku; – koszty planowanych prac projektowych dla wystawy stałej z podziałem na moduły; – koszty robót budowlanych (aranżacyjnych) dla wystawy stałej z podziałem na moduły; – koszty urządzeń multimedialnych wraz z ich wstępnym wykazem z podziałem na moduły; – pozostałe niewymienione a niezbędne koszty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. 3.3. Zamawiający wymaga, aby opracowania wymienionych w pkt. 3.2 rodzajów kosztów, stanowiły odrębne rozdziały. Każdy z rozdziałów kosztorysu powinien zawierać tabelę elementów scalonych zawierającą zestawienie wszystkich podrozdziałów kosztorysu i ich wartości. 3.4. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania Wstępnego kosztorysu przedsięwzięcia w sprawie istotnych elementów mających wpływ przede wszystkim na sposób prezentacji kosztów w kosztorysie oraz jego wysokość. Bezpośrednie spotkania konsultacyjne Wykonawcy z zespołem reprezentującym Zamawiającego będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W razie stwierdzenia takiej potrzeby przez zamawiającego strony przeprowadzać będą dodatkowe konsultacje w innej formie. 3.5. Wykonawca Kosztorysu wstępnego zapewni współpracę z Wykonawcą projektu koncepcyjnego lub budowlanego Budynku Centrum oraz Wystawy stałej po sporządzeniu i oddaniu dokumentacji (Kosztorysu wstępnego) Zamawiającemu, przez okres co najmniej 3 lat od momentu odbioru końcowego zadania, na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z Kosztorysem wstępnym (tzw. okres wsparcia technicznego dla Zamawiającego). 3.6. Kosztorys wstępny powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
31700000-3
32342410-9
71240000-2
71242000-6
71244000-0
71245000-7
71250000-5
71320000-7
71332000-4
71420000-8
79822500-7
79930000-2
92310000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten, w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie przynajmniej: – Jedną usługę polegającą na: Opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla nowego budynku użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1 500 m2 oraz o wartości kosztorysowej projektowanego budynku nie niższym niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów zł) brutto. – Jedną usługę polegającą na: Opracowaniu scenariusza wstępnego lub scenariusza szczegółowego dla Wystawy stałej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 i wartości kosztorysowej projektowanej wystawy nie niższym niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony zł) brutto. W skład projektowanej wystawy stałej wchodziły łącznie co najmniej następujące elementy: stanowiska interaktywne, nagłośnienie, zabudowy o charakterze scenograficznym, oświetlenie ekspozycyjne, treści multimedialne (np. animacje, filmy, słuchowiska). Poprzez zadanie wykonane, Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia w minimum w/w zakresie, zatwierdzonego końcowym protokołem odbioru lub fakturą. Jedno zadanie oznacza zadanie wykonane na podstawie jednej umowy. Przez wystawę stałą należy rozumieć wystawę o założonym okresie eksploatacji nie krótszym niż pięć lat.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz sporządzonych Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla nowych budynków użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1 500 m2 oraz o wartości kosztorysowej projektowanego budynku każdorazowo nie niższym niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów zł) brutto, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości kosztorysowej projektowanego budynku, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, – wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Wykaz sporządzonych wstępnych lub szczegółowych scenariuszy Wystawy stałej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 i wartości kosztorysowej projektowanej wystawy każdorazowo nie niższym niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony zł) brutto, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości kosztorysowej projektowanej Wystawy, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, – wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ, 4. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości wymaganej w postawionym warunku.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację; 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.3.4. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące okresów, w których powinny być wystawione odpowiednie dokumenty stosuje się. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: – zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; – sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; – zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 5. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 oraz art. 24, ust. 11 ustawy PZP – wór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 zł) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: – pieniądzu, – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; – gwarancjach bankowych; – gwarancjach ubezpieczeniowych; – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr rachunku Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce nr 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003, z dopiskiem „Wadium – Program Funkcjonalno – Użytkowy oraz wstępny scenariusz wystawy stałej CEP ŚPN”. 4. UWAGA: W przypadku wadium wnoszonego przelewem na rachunek bankowy, wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego, co oznacza, że za termin wniesienia wadium uważa się chwilę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego. 5. UWAGA: W przypadku wniesienia wadium w formie innej, niż w pieniądzu, dokument wniesienia wadium (poręczenie/gwarancja w oryginale) powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot w przypadkach określonych w art. 46 ustawy (np. w oddzielnej kopercie z napisem : WADIUM ) 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy PZP 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 10.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 10.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 10.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto oferty (C) 0,60
Rozwiązania techniczno – funkcjonalne (J) 0,35
Okres wsparcia technicznego dla Zamawiającego (S) 0,05

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 19 ust. 2 wzoru umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Umowy polegającej na: 1. wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej niemożność jego dotrzymania, 2. wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu Umowy z powodu wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 3. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy. Zmianą nie wymagającą zmiany do umowy jest, w szczególności: – zmiana siedziby którejkolwiek ze stron, – zmiana osób upoważnionych do czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-27, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załączniki do SIWZ


2017-10-19

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Treść modyfikacji SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – BZP


2017-10-19

Odpowiedzi na pytania do SIWZ


2017-10-27

Odpowiedź na pytanie do SIWZ


2017-11-14

Informacja z otwarcia ofert

Powiązane: