Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego projektowanego budynku i otoczenia Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz ze scenariuszem wstępnym wystawy stałej oraz kosztorysem wstępnym przedsięwzięcia – Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w imieniu Świętokrzyskiego Parku Narodowego informuję, że w dniu 14 listopada 2017 roku o godzinie 10:00 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego projektowanego budynku i otoczenia Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz ze scenariuszem wstępnym wystawy stałej oraz kosztorysem wstępnym przedsięwzięcia.”

(ogłoszenie w BZP nr 598083-N-2017 z dnia 05.10.2017 roku oraz ogłoszenie w BZP
nr 500045624-N-2017 z dnia 19.10.2017 roku).

W dniu składania ofert oferty złożyli następujący wykonawcy:

  1. KOLEKTYW Maciej Stawarz ul. Przestrzenna 7, 87-152 Łubianka,
  2. Konsorcjum firm: KOZA NOSTRA STUDIO sp. zo.o. ul. Mikołajska 3/5, 31-027 Kraków oraz Vostok Design – Wojciech Gawinowski ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Kraków.

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 200 000,00 zł brutto.

Numer oferty Firma oraz adresy wykonawców Cena brutto w PLN Termin wykonania Okres wsparcia technicznego
1 KOLEKTYW Maciej Stawarz ul. Przestrzenna 7, 87-152 Łubianka 190 035,00 30.04.2018 3 lata
2 Konsorcjum firm:

KOZA NOSTRA STUDIO sp. z o.o.
ul. Mikołajska 3/5,
31-027 Kraków

 

Vostok Design – Wojciech Gawinowski ul. Syrokomli 7/2,
30-102 Kraków

155 000,00 30.04.2018 6 lat

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: