Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Ogłoszenie nr 615666-N-2018 z dnia 2018-09-17 r.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Numer referencyjny: OP.282.48.2018.LS

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ (skan)

Załączniki doi SIWZ

Ogłoszenie BZP


2018-09-25

Informacja z otwarcia ofert


2018-10-04

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiązane: