Prowadzenie obsługi administracyjnej ruchu turystycznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843)

pn.: Prowadzenie obsługi administracyjnej ruchu turystycznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym w latach 2021 oraz 2022

Nr sprawy: UZ.282.26.2020.JK.MM

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 75125000-8  – usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego

  1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 4, 26-010 BODZENTYN
dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl

  1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zamówienie publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej 750.000 euro udzielane na podstawie art. 138o ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
  2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CPV 75125000-8)

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi administracyjnej ruchu turystycznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym w latach 2021 oraz 2022 polegającej na:

3.1 Dostarczeniu Zamawiającemu systemu (System Sprzedaży) do pobierania opłat z możliwością ich rozliczania, ewidencji, weryfikacji oraz raportowania sprzedaży dokonywanej w systemie drogą online, offline, mobilną i własną Zamawiającego.

3.1 Pobieraniu opłat poprzez System Sprzedaży ( sprzedaż online) za:

– wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego lub na niektóre jego obszary
– udostępnienie Świętokrzyskiego Parku Narodowego  lub niektórych jego obszarów
– wstęp na płatne obiekty edukacyjne udostępniane przez Zamawiającego
– sprzedaż materiałów i wydawnictw edukacyjnych

Sprzedaż online prowadzona będzie w systemie ciągłym (przez 24h na dobę)
w okresie nie później niż 30 dni od momentu podpisania umowy do 31.12.2022 r

3.2 Pobieraniu opłat na miejscu tj. na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w punktach poboru opłat (tzw. sprzedaż offline) wraz z zaewidencjonowaniem sprzedaży w Systemie Sprzedaży za:

– wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego lub na niektóre jego obszary
– udostępnienie Świętokrzyskiego Parku Narodowego  lub niektórych jego obszarów
– wstęp na płatne obiekty edukacyjne udostępniane przez Zamawiającego
– sprzedaż materiałów i wydawnictw edukacyjnych

Sprzedaż offline prowadzona będzie w okresie od 1.04.2021 do 31.10.2021r. oraz od 1.04.2022 do 31.10.2022 r.

3.4 Pobieraniu opłat na miejscu tj. na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (tzw. sprzedaż mobilna) wraz z zaewidencjonowaniem sprzedaży w Systemie Sprzedaży za:
– wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego lub na niektóre jego obszary
– udostępnienie Świętokrzyskiego Parku Narodowego  lub niektórych jego obszarów
– wstęp na płatne obiekty edukacyjne udostępniane przez Zamawiającego

Sprzedaż mobilna prowadzona będzie w okresie: nie później niż 30 dni od momentu podpisania umowy do 31.12.2022r.  z częstotliwością określoną w specyfikacji.

3.5 Zapewnieniu możliwości kontroli i weryfikacji przez Zamawiającego i Wykonawcę pobierania opłat dokonanych poprzez sprzedaż online, offline, mobilną, własną Zamawiającego oraz jej ewidencji w Systemie Sprzedaży.

3.6 Zapewnieniu odpowiednio przeszkolonego personelu do obsługi czynności opisanych
w pkt. 3.1 do 3.5.

3.7 Zapewnieniu niezbędnego sprzętu komputerowego oraz infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do wykonania czynności opisanych w pkt. 3.1 do 3.5.

3.8. Zakres i zasady realizacji zamówienia zawarte są w Załączniku nr 1 do ogłoszenia oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia. Wykonawca zobowiązany będzie do udostępniania powierzonych obiektów w okresach i godzinach określonych wymienionych w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz pobierania opłat za wstęp i udostępnianie Parku oraz obiektów edukacyjnych za pośrednictwem Systemu Sprzedaży w wysokości stawek określonych przez Zamawiającego w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia wynikających każdorazowo z aktualnych zarządzeń wydanych przez dyrektora Parku.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia


2020-11-30

Odpowiedzi na pytania


2020-11-30

Informacja o zmianie w treści ogłoszenia o zamówieniu


2020-12-03

Informacja z otwarcia ofert


2020-12-11

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiązane: