Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu – roboty dodatkowe, zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Bodzentyn: Dodatkowe roboty budowlane do zamówienia: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu.
Numer ogłoszenia: 329822 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy – państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dodatkowe roboty budowlane do zamówienia: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: – Rozbiórka ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej na kondygnacji podziemia zgodnie z dokumentacją projektową wraz z usunięciem gruzu z placu budowy – Wykonanie kanalizacji podposadzkowej na kondygnacji podziemia wraz z wykonaniem wpustów podłogowych do instalacji oraz włączeniem do studzienki zewnętrznej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.26.26.90-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LUXDOOR Marcin Kobryn, ul. Mielczarskiego 55, 25-709 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46341,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 46341,46
 • Oferta z najniższą ceną: 46341,46 / Oferta z najwyższą ceną: 46341,46
 • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Podstawą przeprowadzenia zamówienia w w/w trybie z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP. Zamówienie będzie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienie dotyczy zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i których z przyczyn gospodarczych oddzielenie od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.

Powiązane: ,