Termomodernizacja siedmiu osad służbowych – Etap III – roboty uzupełniające, zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Bodzentyn: Uzupełniające roboty budowlane do zamówienia: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III- Termomodernizacja siedmiu osad służbowych, na osadach służbowych: Baszowice, Serwis, Bieliny Podlesie
Numer ogłoszenia: 186716 – 2015; data zamieszczenia: 23.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy – państwowa osoba prawna..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzupełniające roboty budowlane do zamówienia: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III- Termomodernizacja siedmiu osad służbowych, na osadach służbowych: Baszowice, Serwis, Bieliny Podlesie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Osada Baszowice: Czyszczenie i malowanie ścian szczytowych farbą do drewna (27,2 m2). Przemurowanie pionu wentylacyjno – dymowego na poddaszu (1 szt.) – rozebranie a następnie odtworzenie istniejącego komina wolnostojącego (1,12 m3). Wykonanie nowego oświetlenia w kotłowni (1 kpl.) – montaż dwóch lamp oświetleniowych wraz z wykonaniem nowej instalacji. Udrożnienie przewodu kominowego wraz z (1 szt.) – wykucie otworów, usunięcie rury kwasoodpornej i udrożnienie wentylacji komina, zamurowanie otworów, wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych. Osada Serwis: Częściowe docieplenie i okładziny ścian pomieszczeń poddasza płytami g-k (33,39 m2) – izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroizolacyjnej, okładziny płytami g-k. Wydzielenie nowego pokoju za pomocą płyt g-k – wykonanie ścianek działowe z płyt g-k (5,02 m2) na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym wypełnionych wełną mineralną gr. 15 cm, montaż drzwi wewnętrznych na poddaszu (1 szt.), zabudowa zadaszenia schodów wejściowych na poddasze (4,55 m2). Modernizacja instalacji elektrycznej na poddaszu (1 kpl.) – montaż 2 punktów oświetleniowych, 3 szt. gniazd wtyczkowych i wyłącznika prądowego. Wymiana wyłazu dachowego na ciepły (1 szt.). Czyszczenie i malowanie ścian szczytowych farbą do drewna (27,2 m2), montaż obramowań drewnianych na oknach (14 m). Osada Bieliny Podlesie: Montaż wyłazu dachowego ciepłego (1 szt.)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.60-5, 45.26.26.90-4, 45.32.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usług Budowlanych DACHPOL Sławomir Grusiecki, ul. Massalskiego 14/24, 25-636 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14615,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 14615,74
  • Oferta z najniższą ceną: 14615,74 / Oferta z najwyższą ceną: 14615,74
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Podstawą przeprowadzenia zamówienia w w/w trybie z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Zamówienie będzie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienie dotyczy zamówień uzupełniających tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe, nieprzekraczających łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zmówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego – prace termo modernizacyjne na istniejących obiektach.
Powiązane: ,