Zawiadomienie o wyborze oferty – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu

Dot. Przetargu nieograniczonego na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III. – Termomodernizacja budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu”(ogłoszenie w BZP na portalu UZP 128166-2015).

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013, poz.907 z późniejszymi zmianami)   Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na udzielenie zamówienia publicznego na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III. – Termomodernizacja budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu” została wybrana najkorzystniejsza oferta tj. oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „HEWANAG” Andrzej Kęcki 25-563 Kielce, ul. Zagnańska 220 A.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta tego Wykonawcy spełniała wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena 96%, okres gwarancji 4 %, oferta otrzymała najwięcej punktów tj. wg kryterium cena 96,00 pkt, wg kryterium okres gwarancji 2,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 98,00 pkt.

Na postępowanie o udzielenie zamówienia wpłynęły trzy oferty tj. oferta w/w Wykonawcy, oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „AGRO-BUD” Jan Szymański 27-200 Starachowice, ul. 6-go Września 91 A oraz oferta złożona przez Zakład Usług Budowlanych „DACHPOL” Sławomir Grusiecki 25-636 Kielce, ul. Massalskiego 14/24.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „AGRO-BUD” Jan Szymański 27-200 Starachowice, ul. 6-go Września 91 A spełniała wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena 96%, okres gwarancji 4 %, – otrzymała wg kryterium cena 79,50 pkt, wg kryterium okres gwarancji 4 pkt, łącznie oferta otrzymała 83,50 punktów.

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

                                                                                              mgr inż. Piotr Szafraniec

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiązane: ,