Zawiadomienie o o rozstrzygnięciu przetargu

OP-641-1/08/wś Bodzentyn, dn. 21.03.2008 r

O G Ł O S Z E N I E

Gospodarstwo Pomocnicze przy Świętokrzyskim Parku Narodowym 26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 4 informuje,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.03.2008 roku pod numerem 47349-2008 na
„Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” wybrana została oferta firmy
PPHU CZADREW JANUSZ CZAPNIK Wilków, ul.Łysogórska 15, 26-010 Bodzentyn, w cenie 38.933,42 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru: Na przetarg wpłynęła jedna ważna oferta, która uzyskała ocenę 100 punktów. Kryterium oceny oferty była jej cena- 100 %. Nie została odrzucona żadna oferta. Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego
Mgr inż. Andrzej Sosnowski
Ogłoszenie o wyborze firmy (plik .doc)