ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO:
Na dostawę umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania dla pracowników Służby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego w roku 2011

Na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759) informuję, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania i nie ma możliwości jej zwiększenia do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia.