ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu przetargu na

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „ Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym” wybrano ofertę

Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego
Mirosława Firkowskiego
Rynek Górny 7
26- 010 Bodzentyn
Na przetarg wpłynęła jedna oferta. Nie odrzucono żadnej oferty. Żaden oferent nie został wykluczony z postępowania. Zgodnie kryteriami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyboru oferenta dokonano na podstawie kryterium cenowego. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Pana Mirosława Firkowskiego za wykonanie zamówienia zaoferował cenę, 53 855,00 (netto) złotych.
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzono w drodze przetargu nieograniczonego w trybie uproszczonym zgodnie z art. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z poważaniem
KIEROWNIK
Gospodarstwa Pomocniczego
mgr inż. Agata Czeplina – Miernik
Pełna treść ogłoszenia (plik Worda)