Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu: Rozwój bazy dla realizacji …

UZ-410-5/08-09/ac

Dot. postępowania o udzielnie zamówienia  publicznego  prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Rozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych
obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu – remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego
na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – Etap I.


Zawiadomienie  o unieważnieniu postępowania

W   wyniku  ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pod nazwą: Rozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu – remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – Etap I, do  Zamawiającego wpłynęła jedna oferta na wykonanie zamówienia, której cena wynosiła 1 835 728,00 zł netto, tj.: 2 239 588,16 zł brutto. Oferta ta została uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 417 712 zł netto tj.: 1 729 610 zł brutto. Nie jest możliwe  zwiększenie  wydatków na ten cel.

Ponieważ  cena  oferty najkorzystniejszej  przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na podstawie art. 93, ust. 1 pkt. 4 i 93 ust.3 pkt.2  ustawy prawo zamówień publicznych, z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu (26kB .pdf)