Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki

Bodzentyn, dnia 27 maja 2010 roku
Świętokrzyski Park Narodowy
…………………………………………….
(oznaczenie Zamawiającego)
Prezes

Urzędu Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4

00-582 Warszawa

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/1/2010 w trybie zamówienia z wolnej ręki
Na usługi w zakresie:

  • Wykonanie dioramy „Jarzębina świętokrzyska i gołoborze”
  • Wykonanie Działu „Bogactwo przyrody”

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, działając zgodnie z art. art. 67, ust. 1, pkt. 6 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zwaną dalej „PZP” , zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki.

Zamawiający: Świętokrzyski Park Narodowy

Przedmiot zamówienia:  Usługi w zakresie:

  • Wykonanie dioramy „Jarzębina świętokrzyska i gołoborze”
  • Wykonanie Działu „Bogactwo przyrody”

W ramach wykonania zadania „Rozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu – remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – Etap I”.

CPV: nr 45000000-7

Wartość zamówienia: 92 730 zł

Tryb postępowania: z wolnej ręki

Podstawa prawna: art. 67, ust. 1, pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych;

Wykonawca zaproszony do negocjacji: konsorcjum firm: Maxtel Sp. z o. o., ART. PE. Andrzej Piechocki, Studio 660 Eugeniusz Białas; Maxtel – ul. Ściegiennego 264 B, 25 – 116 Kielce, Studio 660 – Istebna Wilcze 1072, 43 – 470 Istebna, ART – PE – ul. Lipowa 44, 43 – 450 Ustroń;

Uzasadnienie: wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia uzupełniającego, a nie zostało ono ujęte w zamówieniu podstawowym, ponadto Świętokrzyski Park Narodowy po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu pozyskał dodatkowe środki finansowe umożliwiające wykonanie dodatkowych prac dotyczących wykonania wystawy.

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania