Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 240748-2011 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.). Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 zawiadamia, że w postępowaniu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.” Etap II „ – Termomodernizacja sześciu osad służbowych”

Wybrano najkorzystniejszą ofertę
Zakładu Usług Budowlanych DACHPOL Sławomir Grusiecki 25-636 Kielce ul. Massalskiego 14/24,
Uzasadnienie faktyczne i prawne: na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. cena oferty 100%, ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w specyfikacji i uzyskał maksymalną ilość punktów, tj. 100,00 pkt

Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie a art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.)

Z poważaniem

Z-ca dyr Andrzej Sosnowski

Pełna treść ogłoszenie