ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie „Projektu wystawy ŚPN na Łysej Górze”

Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Nie odrzucono żadnej oferty. Żaden oferent nie został wykluczony z postępowania. Zgodnie kryteriami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyboru oferenta dokonano na podstawie kryterium cenowego. Towarzystwo Projektowe „KREATOR” Lech Nowacki zaoferowało najniższą cenę za wykonanie zamówienia, czyli za kwotę 106 000 złotych netto i 129 320 złotych brutto.

Pełny tekst zawiadomienia (plik Worda)