Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – olej opałowy

Ag 241-2/12/uk                                                                                 Bodzentyn 19.06.2012 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 182172-2012 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego „Dostawę i wyładunek 20.000 litrów oleju opałowego lekkiego do ogrzania budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w roku 2012”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.). Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę i wyładunek 20.000 litrów oleju opałowego lekkiego do ogrzania budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w roku 2012”

 1.      Wpłynęło cztery oferty złożone przez:

Nr 1/ PETROLIS Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 26-700 Zwoleń podając cenę ofertową brutto za litr oleju 3,73 zł

Nr 2/ P.W.H. ELEKTRO-BENZ 26-500 Szydłowiec – Zdziechów 1 podając cenę ofertową brutto za litr oleju 3,70 zł

Nr3/ KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36 26-600 Radom  podając cenę ofertową brutto za litr oleju 3,74 zł

Nr 4/ ARON Sp. z o.o. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce podając cenę ofertową brutto za litr oleju 3,73 zł

2.      Oferty podlegające ocenie (podlegały ocenie trzy oferty) – oceny ofert

a.      Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie jednego kryterium, jakim jest cena brutto oferty.

Liczba punktów = Cmin/Cb x 100

gdzie:

 – Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

 – Cb – cena oferty badanej

 – 100 wskaźnik stały

  • Oferta Nr 1 – P.W.H. ELEKTRO-BENZ 26-500 Szydłowiec – Zdziechów 1, z ceną 3,70

Liczba punktów:  3,70/3,70 x 100 = 100,00

  • Oferta nr 2 – PETROLIS Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 26-700 Zwoleń z cenę 3,73 zł

Liczba punktów:  3,70/3,73 x 100 = 99,00

  • Oferta Nr 3 – KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36 26-600 Radom, z ceną 3,74.

Liczba punktów:  3,70/3,74 x 100 = 98,00

3.             Wybrano najkorzystniejszą ofertę

Przedsiębiorstwa Wytwórczo-Handlowego ELEKTRO-BENZ 26-500 Szydłowiec – Zdziechów 1

Uzasadnienie faktyczne i prawne: na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. cena oferty 100%, ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w specyfikacji i uzyskał maksymalną ilość punktów, tj. 100,00 pkt

Z poważaniem
Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

 Informację zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w siedzibie ŚPN w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4, dnia 19.06.2012 r.
  2. Strona internetowa: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl dnia 21.06.2012 r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty