Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Projekt planu ochrony

Bodzentyn, 21 sierpnia 2012 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru natura 2000 „Łysogóry” na lata 2013- 2033 w ramach projektu  : POIS. 05.03.00-00-284/10

Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu nr POIS. 05.03.00-00-284/10 „ Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.). Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 zawiadamia, że w postępowaniu na Wykonanie projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru natura 2000 „Łysogóry” na lata 2013- 2033 w ramach projektu : POIS. 05.03.00-00-284/10 :

1.      Wpłynęły dwie oferty złożone przez:

Nr 1/    Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Sękocin Stary, ul. Leśników 21, 05-090 Raszyn z podaną zryczałtowaną ceną ofertową brutto w wysokości 2 051 517 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście ) zł

Nr 2/    KRAMEKO Sp. z o.o.  ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków z podaną zryczałtowaną ceną ofertową brutto w wysokości 2 054 100 (dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysięcy sto ) zł

2.      Oferty podlegające ocenie – oceny ofert

Ocenie podlegała jedna oferta – Nr 1  złożona przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej , Sękocin Stary , ul. Leśników 21 , 05-090   

a.    Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany został na podstawie jednego kryterium, jakim jest cena brutto oferty.

Cena brutto oferty najniższej
——————————————–—- x 100 pkt
Cena brutto oferty ocenianej

Oferta Nr 1 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Sękocin Stary ul. Leśników 21, 05-090 Raszyn  ,   liczba punktów:  2 051 517 /2 051 517   x 100 = 100 pkt.

3.      Wybrano najkorzystniejszą ofertę

Ofertę Nr 1  złożoną przez   Przedsiębiorstwo Państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z  siedzibą w Sękocinie Starym , ul. Leśników 21

Uzasadnienie faktyczne i prawne: na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy PZP oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. cena oferty 100%, ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w specyfikacji i uzyskał maksymalną ilość punktów, tj. 100,00 pkt.

 

Pełna treść ogłoszenia