ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę 30.000 litrów oleju opałowego

Ogłoszenie o przetargu została zamieszczona na stronach portalu internetowego:
Urząd Zamówień Publicznych
www.portal.uzp.gov.pl
pod numerem 162913-2008 w dniu 17. 07.2008 r

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:
„Dostawa 30.000 litrów oleju opałowego „.
wybrano ofertę firmy:

PERTOLIS SP. Z O.O.

ul. Władysława Jagiełły 10a/204
26-700 Zwoleń

Na przetarg wpłynęło trzy oferty. Odrzucono jedną ofert. Żaden oferent nie został wykluczony z postępowania. Zgodnie z kryteriami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyboru oferenta dokonano na podstawie kryterium cenowego. Firma PERTOLIS SP. Z O.O. za wykonanie zamówienia zaoferowała cenę brutto 3,01 złotych za jeden list oleju opałowego uzyskując łączną punktację-100 pkt.

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzono w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.