ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

„Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych
w okresie od dnia 07.08.2008 r. do dnia 15.11.2008 r.”.

Ogłoszenie o przetargu została zamieszczona na stronach portalu internetowego:
Urząd Zamówień Publicznych
www.portal.uzp.gov.pl
pod numerem 168157-2008 w dniu 22. 07.2008 r

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Gospodarstwo Pomocnicze przy Świętokrzyskim Parku Narodowym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:
„Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 07.08.2008 r. do dnia 15.11.2008 r. „.
wybrano ofertę firmy:

EUROPEJSKIE USŁUGI LEŚNE TADEUSZ ZIELIŃSKI

PSARY STARA WIEŚ 75
26-010 BODZENTYN

Na przetarg wpłynęła jedna oferta. Nie odrzucono żadnej oferty. Żaden oferent nie został wykluczony z postępowania. Zgodnie z kryteriami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyboru oferenta dokonano na podstawie kryterium cenowego. Firma EUROPEJSKIE USŁUGI LEŚNE TADEUSZ ZIELIŃSKI za wykonanie zamówienia zaoferowała cenę brutto 34 114,63 złotych uzyskując łączną punktację-100 pkt.

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzono w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kierownik Gospodarstwa
Pomocniczego przy
Świętokrzyskim Parku Narodowym
mgr inż. Andrzej Sosnowski.