Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 195976-2010 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pózn. zm.). Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 zawiadamia, że w postępowaniu Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.” Etap I „ – Termomodernizacja pięciu osad służbowych”

 1. 1. Wpłynęły trzy oferty złożone przez:

Nr 1/ CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski 25-036 Kielce, al. Legionów 3/4, z podaną zryczałtowaną ceną ofertową brutto w wysokości 595.604,00 zł

Nr 2/ Konsorcjum Zakład Usług Budowlanych DACHPOL Sławomir Grusiecki 25-636 Kielce ul. Massalskiego 14/24, Bio-Med. Sp. z o.o. 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6, z podaną zryczałtowaną ceną ofertową brutto w wysokości 530.896,54 zł

Nr 3/ Konsorcjum Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane inż. Andrzej Król 26-050 Zagnańsk, Kajetanów 55, Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane TOM-BUD Biskup Tomasz 25-339 Kielce ul. Zagórska 45/87, z podaną zryczałtowaną ceną ofertową brutto w wysokości 486.000,00 zł

 1. 2. Wybrano najkorzystniejszą ofertę

Konsorcjum Zakład Usług Budowlanych DACHPOL Sławomir Grusiecki 25-636 Kielce ul. Massalskiego 14/24, Bio-Med. Sp. z o.o. 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6

Uzasadnienie faktyczne i prawne: na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. cena oferty 100%, ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w specyfikacji i uzyskał maksymalną ilość punktów, tj. 100,00 pkt

 1. 3. Z postępowania dla zadania wykluczono Wykonawców:
  1. a. CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski 25-036 Kielce, al. Legionów 3/4

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia niżej wymienionych, dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw:

 • dokumentu pełnomocnictwa dla Pani Eweliny Januszkiewicz w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza, (pkt 13.1 SIWZ) (złożone upoważnienie z dnia 23.07.2010 r. dla Pani Eweliny Januszkiewicz jest nie poświadczoną kolorową kopią.).
 • pełnomocnictwa do składania oświadczeń wiedzy o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zawierającego upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia (pkt 13.6 SIWZ).
 • dokumentów uprawnień budowlanych osób wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ (wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia) pkt 9.5 oraz 13.4 SIWZ (złożone dokumenty dotyczące uprawnień budowlanych są kopiami niepotwierdzonymi przez wykonawcę, że są zgodne z oryginałem)
 • uzupełnienia w wykazie robót budowlanych robót Wykonawcy, co najmniej dwóch robót o wartości co najmniej 100 tys. zł brutto każda, polegających na wykonaniu pokrycia dachu, ocieplaniu i wykonaniu elewacji, (złożony wykaz robót dotyczy podwykonawcy). Zgodnie z treścią SIWZ pkt 9.4 oraz 13.1, referencje i wykaz robót mają potwierdzać spełnienie warunków w postępowaniu przez Wykonawcę. Jedynie w zakresie decyzji o gospodarce odpadami niebezpiecznymi Zamawiający dopuścił sytuacje, w której uprawnienia takie będą dotyczyły wskazanego podwykonawcy.
 • aktualnych decyzji Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz w Skarżysku Kamiennej zatwierdzających Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Wykonawcy lub wskazanego w ofercie podwykonawcy na terenie Powiatu Kieleckiego i Skarżyskiego (SIWZ pkt 9.3).

CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski 25-036 Kielce, al. Legionów 3/4 na wezwanie ŚPN i w wyznaczonym terminie dostarczył:

 • dokument upoważnienia do reprezentowania firmy CANEA dla Pani Eweliny Januszkiewicz w oryginale poświadczonym przez notariusza
 • upoważnienie dla Pani Eweliny Januszkiewicz do składania oświadczeń wiedzy o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w oryginale z dnia 02.08.2010 r.
 • pismo w którym Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z pkt 11.1.1 SIWZ określił zakres przedmiotu zamówienia, który będzie realizowany przez podwykonawcę i zakres ten obejmuje wykonanie dachów oraz wykonanie elewacji i dlatego referencje dotyczą podwykonawcy co jest zgodne z PZP art. 26 pkt 2b
 • zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia wystawione przez podwykonawcę Firmę Budowlano – Usługową „MAX” Nowy Bostów 13 27-225 Pawłów z dnia 02.08.2010 r.
 • aktualne dokumenty (dwa dotyczący Marka Kawki, dwa dotyczące Andrzeja Wróblewskiego) potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz potwierdzające członkowstwo we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego osób wymienionych w załączniku Nr 6 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
 • Pismo z dnia 2 sierpnia 2010 r. odwołujące się do pkt 9.3 SIWZ z informacją, że w w/w punkcie zamieszczona została błędna informacja, ponieważ z dniem 01.01.2010 r. zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o „Zmianie Ustawy o odpadach oraz niektórych innych Ustaw, Dz. U. Nr 28 poz 145, decyzję zatwierdzającą Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydaje Urząd Marszałkowski w Kielcach.

Zamawiający po sprawdzeniu złożonych dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw i po przeanalizowaniu wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę stwierdził, co następuje:

Podstawa faktyczna wykluczenia

 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia wystawione przez podwykonawcę Firmę Budowlano – Usługową „MAX” Nowy Bostów 13 27-225 Pawłów pochodzi z dnia 02.08.2010 r zaś z jego treści nie wynika by potwierdzało spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na datę, w której upłynął termin składania ofert.
 • Wykonawca nie złożył aktualnych decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, prowadzonej przez Wykonawcę (podwykonawcę) na terenie Powiatów Kieleckiego i Skarżyskiego
 • Odnosząc się do treści pisma z dnia 02 sierpnia 2010 r. wyjaśniającego brak stosownych decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi – wyjaśnić należy, że żądane przez Zamawiającego decyzje, mimo zmiany ustawy o odpadach, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2010 r. (art. 9 ust 2. Ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw DZ. U. 28, 145

Podstawa prawna

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP Wykonawca CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski 25-036 Kielce, al. Legionów 3/4 podlega wykluczeniu, bowiem nie wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie wykazał, że jest zdolny do wykonania zamówienia, bowiem nie złożył decyzji żądanych w SIWZ przez Zamawiającego zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, ponadto złożone w trybie uzupełnienia zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia wystawione przez podwykonawcę Firmę Budowlano – Usługową „MAX” Nowy Bostów 13, 27-225 Pawłów zostało wystawione dnia 02.08.2010 r. a z jego treści nie wynika by potwierdzało spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na datę, w której upłynął termin składania ofert (art.26 ust.3 PZP).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 1. b. Konsorcjum Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane inż. Andrzej Król 26-050 Zagnańsk, Kajetanów 55 oraz Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane TOM-BUD Biskup Tomasz 25-339 Kielce ul. Zagórska 45/87

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia niżej wymienionych dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw:

 • uzupełnienia w wykazie robót budowlanych robót Wykonawcy, co najmniej jednej roboty polegającej na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych. Zgodnie z treścią SIWZ pkt 9.4 oraz 13.1, referencje i wykaz robót mają potwierdzać spełnienie warunków w postępowaniu przez Wykonawcę.
 • aktualnej decyzji Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej zatwierdzającej Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Wykonawcy lub wskazanego w ofercie podwykonawcy Krystiana Kukuryka działającego pod nazwą PHU Krys-Pol Krystian Kukuryk na terenie Powiatu Skarżyskiego (SIWZ pkt 9.3).
 • aktualnego zaświadczenia Andrzej Króla działającego pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane inż. Andrzej Król” o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej- zgodnie z treścią SIWZ pkt 13.1 w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa.
 • wyjaśnienia w sprawie elementów oferty mających wpływ na cenę.

Konsorcjum Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane inż. Andrzej Król 26-050 Zagnańsk, Kajetanów 55 oraz Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane TOM-BUD Biskup Tomasz 25-339 Kielce ul. Zagórska 45/87 na wezwanie ŚPN i w wyznaczonym terminie dostarczyło:

 • uzupełnienie do Zał. nr 5 – wzór wykazu wykonanych robót, zawierające wykonanie instalacji solarnej w gospodarstwie agroturystycznym A. i S. Nowak we Wzdole Rządowym
 • aktualne zaświadczenie Andrzeja Króla działającego pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane inż. Andrzej Król o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane przez Urząd Gminy Zagnańsk dnia 30.07.2010 potwierdzające stan na dzień 26.07.2010 r.
 • kopię decyzji Starosty Skarżyskiego z dnia 09.11.2006 r znak OS.I.7647/3/14/06 zatwierdzającą program gospodarki odpadami powstającymi podczas prowadzonej działalności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ZACH-UTYL” z siedzibą Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika właściciela mgr Henryka Zacharza
 • kopię decyzji Starosty Skarżyskiego z dnia 12.12.2007 r. znak OS.I.7647/3/5/07 zmieniającą w decyzji znak OS.I.7647/3/14/06 adres siedziby firmy Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ZACH-UTYL” na 25-671 Kielce ul. Batalionów Chłopskich 71 potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika właściciela mgr Henryka Zacharza
 • wyjaśnienie konsorcjanta firmy Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane TOM-BUD Biskup Tomasz ul. Zagórska 45/87 25-339 Kielce w sprawie elementów oferty mających wpływ na cenę.

Zamawiający po sprawdzeniu złożonych dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw i po przeanalizowaniu wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę stwierdził, co następuje:

Podstawa faktyczna wykluczenia

 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia wystawione przez nowo wskazanego podwykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zach –Utyl” 25-671 Kielce ul. Batalionów Chłopskich 71 pochodzi z dnia 27.07.2010 r. zaś z jego treści nie wynika by potwierdzało spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na datę, w której upłynął termin składania ofert.
  • Wykonawca nie złożył aktualnej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, prowadzonej przez Wykonawcę (podwykonawcę wykazanego w załączniku nr 7 wzór wykazu podwykonawców) na terenie Powiatu Skarżyskiego – żądanej przez Zamawiającego w SIWZ. Złożona w trybie uzupełnienia decyzja dotycząca powiatu Skarżyskiego dotyczy podmiotu niewskazanego w ofercie

Podstawa prawna

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP konsorcjum Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane inż. Andrzej Król 26-050 Zagnańsk, Kajetanów 55 oraz Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane TOM-BUD Biskup Tomasz 25-339 Kielce ul. Zagórska 45/87 podlega wykluczeniu, bowiem Wykonawca nie wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie złożył wymaganej przez Zamawiającego decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie Powiatu Skarżyskiego. Złożona na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust.3 PZP decyzja nie potwierdza, że Wykonawca jest zdolny do wykonania zamówienia, bowiem decyzja ta dotyczy nowego, niewskazanego w ofercie podmiotu. W wyżej wskazanym trybie Wykonawca nie można uzupełniać wykazu podwykonawców (wskazywać nowych) (wyrok KIO z dnia 20 kwietnia 2009 r. KIO/UZP/448/09) bowiem prowadzi to do zmiany treści oferty, zakazanej przez art. 87 ust 1.PZP. Ponadto zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zach –Utyl” 25-671 Kielce ul. Batalionów Chłopskich 71 zostało wystawione dnia 27.07.2010 r. tj. po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Z jego treści nie wynika by poświadczało ono spełnianie warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu na dzień składania ofert. (art. 26 ust. 3 PZP).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Środki ochrony prawnej.

Pouczenie. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)      opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b)      wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c)      odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

 1. 4. Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie a art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Z poważaniem

DYREKTOR

Świętokrzyskiego Parku Narodowego

dr hab. Stanisław Huruk

Otrzymują:

 1. CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski 25-036 Kielce, al. Legionów 3/4
 2. Lider Konsorcjum – Zakład Usług Budowlanych DACHPOL Sławomir Grusiecki 25-636 Kielce ul. Massalskiego 14/24
 3. Lider Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane inż. Andrzej Król 26-050 Zagnańsk, Kajetanów 55
 4. a/a

Informację zamieszczono:

 1. Tablica ogłoszeń w siedzibie ŚPN w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4, dnia 10.08.2010 r.
 2. Strona internetowa: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl dnia 10.08.2010 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty