Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę i wyładunek oleju opałowego

AG 241-3/12-13/psz

Bodzentyn 15.01.2013 r.

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr
522056-2012 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę i wyładunek 35 000 litrów (ilość planowana z opcją +/- 20%)  oleju opałowego do budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 i 20.000 litrów (ilość planowana z opcją +/- 20%) oleju opałowego do ogrzania budynku Muzeum Przyrodniczego na Wzgórzu Święty Krzyż w roku 2013”

1.       Wpłynęły cztery oferty złożone przez:

Oferty podlegające ocenie – oceny ofert
Nr 1/ P.W.H. ELEKTRO-BENZ 26-500 Szydłowiec – Zdziechów 1
Nr 2/ KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36 26-600 Radom 
Nr3/ ORLEN Petro Tank Sp. z o.o. 36-145 Widełka 869 
Nr 4/ PETROLIS Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 26-700 Zwoleń

2. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany został  na podstawie jednego kryterium, jakim jest cena brutto oferty.

Liczba punktów = Cn/Cb x 100

gdzie:

 – Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

– Cb – cena oferty badanej

– 100 wskaźnik stały

Oferta Nr 1 – P.W.H. ELEKTRO-BENZ 26-500 Szydłowiec – Zdziechów 1, z ceną 3,54

Liczba punktów:  3,53/3,54 x 100 = 99,72

Oferta Nr 2 – KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36 26-600 Radom, z ceną 3,57

Liczba punktów:  3,53/3,57 x 100 = 98,88

Oferta Nr3 ORLEN Petro Tank Sp. z o.o. 36-145 Widełka 869 z ceną 3,57 zł

Liczba punktów:  3,53/3,57 x 100 = 98,88

Oferta Nr 4 PETROLIS Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 26-700 Zwoleń z ceną 3,53 zł

Liczba punktów: 3,53/3,53 x 100 = 100,00

3.       Wybrano najkorzystniejszą ofertę

PETROLIS Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 26-700 Zwoleń

Uzasadnienie faktyczne i prawne: na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. cena oferty 100%, w/w Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w specyfikacji i uzyskał maksymalną ilość punktów, tj. 100,00 pkt.

Pełna treść dokumentu