Zawiadomienie o wyborze oferty – Założenie stałych powierzchni kołowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Założenie stałych powierzchni kołowych w sieci 250 x 250 m w liczbie 1300 szt. na obszarze Natura 2000 Łysogóry, wykonanie pomiarów wskazanych parametrów, zdjęć fitosocjologicznych, fotografii sferycznych i innych czynności dokumentacyjnych według podanej metodyki oraz wykonanie bazy danych zintegrowanej z SIP ŚPN gromadzącej i udostępniającej dane zebrane w ramach tych czynności, dotyczące składu i struktury drzewostanów, typu siedlisk, dynamiki zbiorowisk roślinnych, flory, fauny, etc., w ramach umowy nr 268/2011/Wn-50/OP-MN/D.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.). Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 zawiadamia, że w postępowaniu „Założenie stałych powierzchni kołowych w sieci 250 x 250 m w liczbie 1300 szt. na obszarze Natura 2000 Łysogóry, wykonanie pomiarów wskazanych parametrów, zdjęć fitosocjologicznych, fotografii sferycznych i innych czynności dokumentacyjnych według podanej metodyki oraz wykonanie bazy danych zintegrowanej z SIP ŚPN gromadzącej i udostępniającej dane zebrane w ramach tych czynności, dotyczące składu i struktury drzewostanów, typu siedlisk, dynamiki zbiorowisk roślinnych, flory, fauny, etc., w ramach umowy nr 268/2011/Wn-50/OP-MN/D.”

1.        Wpłynęły dwie oferty złożone przez:
Nr 1/
    Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Sękocin Stary, ul. Leśników 21, 05-090 Raszyn z podaną zryczałtowaną ceną ofertową brutto w wysokości 1 531 227,00 zł
Nr 2/    KRAMEKO Sp. z o.o.  ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków z podaną zryczałtowaną ceną ofertową brutto w wysokości 1 523 724,00 zł

2.        Oferty podlegające ocenie – oceny ofert
a.     
Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany został na podstawie jednego kryterium, jakim jest cena brutto oferty.

 Cena brutto oferty najniższej

————————————-  x  100 pkt

Cena brutto oferty ocenianej

Oferta Nr 2 Krameko Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków z ceną 1.523.724,00:  liczba punktów:  1.523.724,00 /1.523.724,00  x 100 = 100 pkt.

3.        Wybrano najkorzystniejszą ofertę

Oferta Nr 2 Krameko Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków,

Uzasadnienie faktyczne i prawne: na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. cena oferty 100%, ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w specyfikacji i uzyskał maksymalną ilość punktów, tj. 100,00 pkt

 

Z poważaniem
Z-ca dyr. mgr inż. Andrzej Sosnowski

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty