Zmianie ogłoszenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna

 Bodzentyn, dnia 24.12.2012r.

Zamawiający: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje o

zmianie ogłoszenia Numer ogłoszenia: 526172 – 2012; data zamieszczenia: 2012. 21.12.

W postępowaniu na: Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12. 2013 r.

oraz o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, która otrzymuje brzmienie:

 

Pierwsza strona SIWZ – tytułowa :

Termin składania ofert: 7 stycznia 2013 roku, godz. 11.00
Termin wniesienia wadium: przed upływem terminu składania ofert
Termin otwarcia ofert: 7 stycznia 2013 roku, godz. 11.15

1. Punkt 12.1 .2 (tabela) SIWZ otrzymuje brzmienie:

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty – pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność.

2. W pkt. 12.1. 6 (tabela ) Specyfikacji otrzymuje brzmienie:

„Opłacona polisa ubezpieczeniowa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 (sto tysięcy) zł.”

3. Skreśla się punkt 12.8 SIWZ

4. Punkt 18 (Miejsce i termin składania ofert), ppkt. 18.1 SIZW otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariacie, pok. Nr 11, w terminie do dnia 7.01.2013 r. do godziny 11.00

5. Punkt 19 (miejsce i termin składania ofert), ppkt. 20.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego pokój nr 5, w dniu 7 stycznia2013 r. o godzinie 11.15.”

6. Punkt 18 (Opis sposobu przygotowania ofert,) ppkt. 1.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Nie otwierać przed 7 stycznia 2013 r. godz.11.15 ”.

Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy informuje o zmianie ogłoszenia nr 526172 – 2012; data zamieszczenia: 2012. 21.12. w następujący sposób:

W Sekcji III:

III .1) otrzymuje brzmienie:

Wadium w wysokości 1000,00  PLN (jeden tysiąc zł) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a.   pieniądzu,

b.   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c.    gwarancjach  bankowych;

d.   gwarancjach ubezpieczeniowych;

e.   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach, Nr rachunku 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003, z dopiskiem „Wadium- ekosystemy ŚPN. W przypadku wadium wnoszonego przelewem na rachunek bankowy, wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego, co oznacza, że za termin wniesienia wadium uważa się chwilę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

a.   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b.   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c.    Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił dokumentów, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego

d.   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

III.3.4) otrzymuje brzmienie:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował wykwalifikowaną kadrą posiadającą niezbędne uprawnienia:

a. do pracy pilarkami spalinowymi – uprawnienia dla pilarzy, minimum: 4osoby

Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie, obejmujące zagadnienia z zakresu: użytkowania i obsługi pilarek; techniki ścinki i obalania drzew; techniki okrzesywania i przerzynki drewna; bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji pilarki (rozdział 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z gospodarki leśnej, Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141 ze zm.). – Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: 4 osoby.

III.3.5) ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

W zakresie sytuacji ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podlegał ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony.

III.4.1) otrzymuje brzmienie:

wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robot budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Punkt III.4.2 otrzymuje brzmienie:

„Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ”

punkt   III.6. Ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty – pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność

W Sekcji IV :

IV.3) Zmiana umowy :

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z brzmieniem art. 144 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli, zależnie od panujących w okresie wykonywania zamówienia warunków atmosferycznych, strony za obopólną zgodą zmienią termin zakończenia wykonania zamówienia podany w umowie prac bez naliczania kar umownych.”

IV.4.4) Otrzymuje brzmienie:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

07.01.2013 godzina 11:00, miejsce: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, pok. nr 11.

 

Dyrektor ŚPN

mgr inż. Wojciech Świątkowski

Pełna treść dokumentu