Zarządzenie Nr 9/2012

Zarządzenie Nr 9/2012
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie
z dnia 16 stycznia 2012 roku
w sprawie udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, filmowania, fotografowania oraz w celach zarobkowych

Na podstawie art. 8e ust. 1, oraz art.15 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009, Nr 151, poz.1220  z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się miejsca udostępniane w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, kulturowych, rekreacyjnych, filmowania, fotografowania oraz w celach zarobkowych na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, sposób ich udostępniania oraz maksymalną liczbę osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wprowadza się regulamin zwiedzania Świętokrzyskiego Parku Narodowego i korzystania z jego wartości przyrodniczo-kulturowych, jak w załączniku nr 2.

§ 3

Ustala się opłaty za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary, opłaty pobierane w związku z działalnością edukacyjną parku narodowego oraz za wstęp do obiektów związanych z tą działalnością, jak w załączniku nr 3.

§ 4

Z dniem 17.01.2012 r. traci moc Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 2 stycznia 2011 w sprawie wprowadzenia cennika opłat za wstęp, przeprowadzanie zajęć edukacyjnych, korzystanie z urządzeń, obiektów oraz wartości przyrodniczych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2012 r.

Zarządzenie nr 9/2012 z dn. 16.01.2012 r. z załącznikami