Administrator danych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4, 26-010 Bodzentyn, w imieniu którego działa Dyrektor – dr inż. Jan Reklewski.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Świętokrzyskiego Parku Narodowego może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Panią Sylwią Poznańską, pod adresem iodo@swietokrzyskipn.org.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o przepisy RODO, wówczas gdy:
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanego z koniecznością podania danych wymaganych przez przepisy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym: ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 1. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 oraz w związku
  z przetwarzaniem na podstawie pkt 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, tj.:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie w zakresie i przez okres wymagany przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie Art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych na podstawie Art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie Art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie Art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie Art. 20 RODO;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie Art. 21 RODO.

 1. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator usuwa dane osobowe o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 2. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do przetargu i licytacji ustnej

Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych a brak naboru