Dostawa oleju opałowego lekkiego w roku 2022

Ogłoszenie o zamówieniu e-Zamowienia

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b8bca185-0bbe-4087-8bc9-947243973ab8

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do SWZ


2021-12-02 09:07

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


2021-12-02 12:53

Informacja z otwarcia ofert


2021-12-10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


2022-01-04

Ogłoszenie o wyniku

Budowa schronu przeciwdeszczowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa schronu przeciwdeszczowego (małego) na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” w OO. Święty Krzyż oddz.79c.

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór oferty cenowej

Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowo – techniczna urządzeń turystycznych i edukacyjnych

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Wzór karty gwarancyjnej


2021-11-23

Ogłoszenie o wyborze

Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 04.11.2021 r. o zapytaniu ofertowym na:
Przedmiot zamówienia:
Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego do dnia 09.11.2021 wpłynęło : 2 ważne oferty.
W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:
Firma Handlowo – Usługowa ,,PIREX”, 36-200 Brzozów, ul. Kołowa 32 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 5 554,20 zł brutto.

Ogłoszenie

Budowa przejścia dla pieszych (podestu drewnianego – wariant z poręczą)

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa przejścia dla pieszych (podestu drewnianego – wariant z poręczą) znajdującego się nad zagłębieniem terenu w miejscu udostępnianym turystycznie (przyrodniczo-kulturowa ścieżka edukacyjna zielona) na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Termin składania ofert do dnia 04.11.2021r. godzina 12.00.

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór oferty cenowej

Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowo – techniczna urządzeń turystycznych i edukacyjnych

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 4 – projekt karty gwarancyjnej


2021-11-05

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Zaprojektowanie, wykonanie i rozruch instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na konstrukcji zadaszającej parking (carport)

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Roboty budowlane
Zaprojektowanie, wykonanie i rozruch instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na konstrukcji zadaszającej parking (carport)

Ogłoszenie


2021-11-05

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Wykonanie kontroli okresowej (przegląd roczny) nieruchomości

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie usługi kontroli okresowej (przegląd roczny) dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie w poniższym zakresie, dla nieruchomości wskazanych w załączniku  nr  1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przegląd budynku  należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w art.  62  ust.  1  pkt.  1a, 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniach wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy tj.: – kontroli  okresowej  (przegląd  roczny),  polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego  elementów budynku, budowli i instalacji  narażonych  na  szkodliwe wpływy  atmosferyczne  i  niszczące  działania  czynników  występujących  podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Ogłoszenie

Załączniki


2021-10-07

Odpowiedź na pytanie


2021-10-13

Ogłoszenie o wyborze