Obsługa administracyjna ruchu turystycznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym w 2023 roku

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

Obsługa administracyjna ruchu turystycznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym w 2023 roku.

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f8ddef2c-8c2b-11ed-b4ea-f64d350121d2

Termin składania ofert: 31.01.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 31.01.2023 rok, godz. 11:30.

Przeprowadzenie prac arborystycznych – Grzegorzowice – ogłoszenie 2

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie prac arborystycznych w obrębie 11 sztuk drzew oraz wycinki 3 sztuk drzew trudnych, przy użyciu bezinwazyjnych metod wspinaczkowych bądź sprzętu specjalistycznego, zagrażających osobom przebywającym w obrębie drogi dojazdowej do cmentarza oraz cmentarza Parafialnego w miejscowości Grzegorzowice w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załączniki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2022-12-15

Ogłoszenie o wyborze

Przeprowadzenie prac arborystycznych – Grzegorzowice

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie prac arborystycznych w obrębie 11 sztuk drzew oraz wycinki 3 sztuk drzew trudnych, przy użyciu bezinwazyjnych metod wspinaczkowych bądź sprzętu specjalistycznego, zagrażających osobom przebywającym w obrębie drogi dojazdowej do cmentarza oraz cmentarza Parafialnego w miejscowości Grzegorzowice w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załączniki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2022-12-09

Ogłoszenie o unieważnieniu

Dostarczenie systemu do prowadzenia sklepu internetowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu Zamawiającemu – w okresie obowiązywania umowy – oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego. Oprogramowanie komputerowe będzie pełniło funkcję sklepu do internetowej sprzedaży wybranych usług i towarów udostępnionych przez Zamawiającego z możliwością ich rozliczenia, ewidencji, weryfikacji oraz raportowania. W sklepie internetowym sprzedawcą jest Zamawiający, a środki ze sprzedaży usług i towarów przesyłane są bezpośrednio na konto lub subkonto Zamawiającego.

Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 25.11.2022 r. godzina 12.00.
Ofertę można:

 • przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
 2. Zał. nr 2 Formularz ofertowy
 3. Zał. nr 3 Wzór Umowy, Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 4. Zał. nr 4 Wzór Wykazu usług
 5. Zał. nr 5 Oświadczenie oferenta – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

2022-11-28

Ogłoszenie o wyniku

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla 37 numerów telefonów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych wraz z dostawą aparatów telefonicznych i dostępem do internetu na rzecz Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej


2022-11-22

Informacja o wyborze

Wymiana poziomu instalacji wody zimnej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Wymiana poziomu instalacji wody zimnej od miejsca wprowadzenia wody do budynku do kotłowni przy uwzględnieniu faktu, iż poziom ten zasila wewnętrzną instalację hydrantów p-poż wraz z robotami po-instalacyjnymi w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 4.”

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (opis zakresu prac) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
  • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  • Udzielenie rękojmi na wykonane prace na okres 24 m-cy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego robót z zachowaniem okresów gwarancji producenta na wmontowane materiały i urządzenia.
  • Oświadczenie wykonawcy wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego
 2. Termin realizacji zamówienia: Do 16 grudnia 2022 r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena
 4. Sposób obliczenia ilości punktów
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Aneta Czyż – starszy specjalista ds. inwestycji i remontów tel. 538-559-111
 6. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 16.11.2022 r. godzina 1200
 7. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej

Zał. 1 Specyfikacja Techniczna

Zał. 2 Oświadczenie wykonawcy

Zał. 3 Projektowane postanowienia umowy


2022-11-17

Ogłoszenie o wyborze