Podstawy prawne

ppStatus i zakres działalności Świętokrzyskiego Parku Narodowego określają następujące akty prawne:

Ustawa z dnia  16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jedn. z. U. z 2021r. poz. 1098, 1718, z 2022 r. poz. 84.)

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 1 kwietnia 1950 roku w sprawie utworzenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Dz.U.  1950, nr 14, poz.133)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Dz.U. 2022 poz. 113)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie

Zarządzenie nr 45/2020 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie

pp_end Ustawa o ochronie przyrody w art. 9 ust. 1, stanowi, że nadzór nad działalnością parków narodowych sprawuje minister właściwy do spraw środowiska. Nadzór ten obejmuje w szczególności:

  • zatwierdzanie rocznych zadań rzeczowych wynikających z planu ochrony lub z zadań ochronnych;
  • kontrolę funkcjonowania parków narodowych;
  • kontrole wykonywania przez parku narodowej działalności gospodarczej;
  • kontrole realizacji zadań parków narodowych;
  • kontrolę realizacji planów finansowych parków narodowych
  • kontrolę działań dyrektora parku narodowego podejmowanych jako organ ochrony przyrody.