Podstawy prawne

ppStatus i zakres działalności Świętokrzyskiego Parku Narodowego określają następujące akty prawne:

Ustawa z dnia  16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 1 kwietnia 1950 roku w sprawie utworzenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Dz.U.  1950, nr 14, poz.133)

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 3 stycznia 1996 roku w sprawie  Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Dz.U.  1996, nr 4, poz.29)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 marca 2017 r. zmieniający zarządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie

Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 czerwca 1993 roku w sprawie określenia stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych Służby Parków Narodowych (M. P. Nr 34, poz. 343)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst.jedn. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1993 roku w sprawie funkcjonowania Straży Parku w parkach narodowych (Dz. U. Nr 30, poz. 138)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U.2016 poz. 1870 z późn.zm.)

Zarządzenie Nr 20/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie „Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie”

pp_end Ustawa o ochronie przyrody w art. 9 ust. 1, stanowi, że nadzór nad działalnością parków narodowych sprawuje minister właściwy do spraw środowiska. Nadzór ten obejmuje w szczególności:

  • zatwierdzanie rocznych zadań rzeczowych wynikających z planu ochrony lub z zadań ochronnych;
  • kontrolę funkcjonowania parków narodowych;
  • kontrole wykonywania przez parku narodowej działalności gospodarczej;
  • kontrole realizacji zadań parków narodowych;
  • kontrolę realizacji planów finansowych parków narodowych
  • kontrolę działań dyrektora parku narodowego podejmowanych jako organ ochrony przyrody.

Komórka organizacyjna Ministerstwa Środowiska odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru w imieniu Ministra Środowiska jest Departament Ochrony Przyrody.