Ewidencja, rejestry, archiwa

W Świętokrzyskim Parku Narodowym prowadzi się następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja pozostałych środków trwałych,
 • ewidencja magazynowa,
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • archiwum zakładowe,
 • ewidencja komputerów i programów komputerowych,
 • ewidencja umundurowania, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,
 • rejestr zamówień publicznych,
 • książki obiektów budowlanych,
 • ewidencja gruntów będących w zarządzie Parku,
 • rejestr drewna pozostawionego do mineralizacji,
 • ewidencja pożarów,
 • rejestry wypadków w pracy, w drodze do pracy lub z pracy,
 • roczne plany rzeczowo-finansowe działalności Parku,
 • roczne analizy działalności Parku,
 • ewidencja zasobów bibliotecznych.

Udostępnianie:

 • wyłącznie na podstawie pisemnej zgody dyrektora Parku