Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Świętokrzyski Park Narodowy oraz monitorowanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Parku.

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

  1. Wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności;
  2. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami;
  3. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oraz współpraca z Zespołem do Spraw Dostępności w ŚPN, zwanym dalej „Zespołem”, w zakresie realizacji tych zadań zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 pkt. 2 i 3 ustawy;
  4. Monitorowanie działalności Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Świętokrzyskim Parku Narodowym;
  5. Prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności;
  6. Przedstawianie Dyrektorowi Świętokrzyskiego Parku Narodowego bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań;

Kontakt
Koordynatorem do spraw dostępności w Świętokrzyskim Parku Narodowym jest:
• Aneta Czyż – Starszy Specjalista do spraw inwestycji i remontów w dziale Administracyjno-Technicznym,
e-mail: aczyz@swietokrzyskipn.org.pl, tel. 41 31 15 106 wew. 17

Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za rok 2020