Zakup fotopułapek

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą:

 • 20 szt. Fotopułapek BROWNING 2022 SPEC OPS ELITE HP5, 20 szt.
 • 20 szt. linek zabezpieczających MASTER LOCK PYTHON  długości co najmniej 180 cm, średnicy 8mm zamykanej na  kod,
 • 240 szt. akumulatorów PANASONIC ENELOOP PRO AA [2500 mAh],
 • 40 szt. karty pamięci SD o pojemności 64 GB i prędkości zapisu przekraczającej 90 MB/s,
 • 2 szt. ładowarek do akumulatorów AA mogących ładować jednocześnie 16 szt. akumulatorów

Ogłoszenie

Załącznik nr 1. Wzór oferty

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Nazwa przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, warunków, zgód, uzgodnień czy pozwoleń do wykonania robót budowlanych, dot. zagospodarowania miejsc na terenie parku w celach turystyczno – rekreacyjnych pn.: „Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno – rekreacyjnych położonych na historyczno-przyrodniczej ścieżce edukacyjnej Bukowa Góra – Wilków”

Planowane lokalizacje:

Lokalizacja 1 – miejsce odpoczynku Wilków ( wejście na ścieżkę edukacyjną O.O. Klonów oddz. 264 f);

Lokalizacja 2 – miejsce odpoczynku Klonów (O.O. Klonów oddz. 244 b);

Lokalizacja 3 – miejsce odpoczynku Bukowa Góra (O.O. Klonów oddz. 218 a);

Lokalizacja 4 – miejsce odpoczynku Kapliczka Napoleońska (O.O. Klonów oddz. 225 a);

Lokalizacja 5 – miejsce odpoczynku Psary (polana z Pomnikiem pomordowanych mieszkańców miejscowości Psary O.O. Klonów oddz. 211 d).

Przedmiotowe lokalizacje znajdują się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego Obwód Ochrony Klonów, Powiat Kielecki, Gmina Bodzentyn, obręb Psary Kąty, działki ewidencyjne 550, 520/2, Powiat Skarżyski, gmina Łączna, obręb Klonów, działki ewidencyjne 573, 579, 589, objęte formą ochrony przyrody: Park Narodowy, Natura 2000.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją fotograficzna oraz przykładami infrastruktury turystycznej wchodzącej w skład Parkowego Systemu Informacji (PSI)

Załącznik nr 2 – Oferta

Załącznik nr 3 – Wzór umowy, Załączniki do umowy

Załącznik nr 4 – Mapa rozmieszczenia planowanych lokalizacji – miejsc odpoczynku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Zakup i dostawa fabrycznie nowej przyczepki samochodowej lekkiej ze stelażem i plandeką

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu w ramach realizowanego przedsięwzięcia „Ochrona ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry przed szkodnictwem leśnym i antropopresją w celu przywracania bioróżnorodności” ,dofinansowanego w ramach Umowy  z NFOŚiGW nr 1420/2023/Wn13/OP-wk/D.

z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa fabrycznie nowej przyczepki samochodowej lekkiej ze stelażem i plandeką

o kryteriach:

 • dł. burty min. 240 cm, max 275 cm; szerokość min. 140 cm max 150 cm,
 • zdejmowany stelaż z plandeką,
 • otwierane burty przód, tył,
 • koło podporowe,
 • koła w rozmiarze R 14 dodatkowo koło zapasowe, opony wzmacniane
 • podłoga 12 mm wykonana ze sklejki wodoodpornej
 • oś wzmacniana z amortyzacją
 • zaczep kulowy wzmacniany
 • cztery uchwyty w ramie do mocowania ładunku
 • DMC w zakresie 400-750 – kat B,
 • homologacja – rejestracja przyczepy bez konieczności przeprowadzania badań technicznych,
 • gwarancja producenta.
 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak specjalnych wymagań.
 2. Termin realizacji zamówienia: 14.06.2024r
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Sposób obliczenia ilości punktów – nie dotyczy
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jarosław Iwan – Komendant SP tel. 690 033 234,  email: jiwan@swietokrzyskipn.org.pl,  Rafał Białek – st. strażnik SP tel. 690 091 002, email: rbialek@swietokrzyskipn.org.pl
 6. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 22.05.2024r do godziny 1200
 7. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • Złożyć elektronicznie (w tym w formie skanu pisemnego dokumentu) na adres poczty elektronicznej: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • Dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) jest niższa od kwoty 130.000 zł. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/

Ogłoszenie

Wzór umowy

Wzór oferty


2024-05-22

Ogłoszenie o wyborze

Zakup wraz z dostawą sprzętu do zwalczania szkodnictwa leśnego

       OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „Ochrona ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry przed szkodnictwem leśnym i antropopresją w celu przywracania bioróżnorodności” , dofinansowanego w ramach Umowy dotacji NFOŚiGW nr 1420/2023/Wn13/OP-wk/D, z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu:

 • kamera leśna – szt. 1
 • lornetka termowizyjna – szt. 1
 • noktowizor – szt. 1
 • kamera interwencyjna – szt. 4
 • fotopułapka – szt. 6
 • latarka ręczna – szt. 4
 • latarka czołowa – szt. 4

Szczegółowe parametry techniczne sprzętu zostały zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.

Ofertę według załączonego wzoru  należy przekazać do dnia 20.05.2024 r. do godziny 1200

Ofertę można:

 • Przesłać pocztą, w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • Złożyć elektronicznie (w tym w formie skanu pisemnego dokumentu) na adres poczty elektronicznej: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • Dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna zamówienia

Zał nr 2 – Wzór oferty

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2024-05-22

Ogłoszenie o wyborze

Likwidacji dzikich wysypisk śmieci

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na likwidacji tzw. dzikich wysypisk śmieci z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od 09.05.2024 r. do 31.10.2024 r.

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na likwidacji tzw. dzikich wysypisk śmieci z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w  okresie od 09.05.2024 r. do 31.10.2024 r. w ilości 400 roboczogodzin, według wytycznych określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, do której Wykonawca zostanie wybrany w drodze postępowania.

Intensywność prac jest zależna od warunków pogodowych bądź zlokalizowania tzw. „dzikiego wysypiska śmieci” na terenie ŚPN. Prace w poszczególnych Obwodach Ochronnych będą wykonywane według potrzeb na wniosek leśniczego terenowego danego Obwodu Ochronnego lub osoby zastępującej go w pracy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
  1. należy zapoznać się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zapytaniu ofertowym;
  2. z uwagi na trudności związane z pracą w terenie leśnym oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych,
   nie dopuszcza się do zatrudnienia osób, których stan zdrowia, wiek lub kondycja fizyczna mogą spowodować wystąpienie zagrożenia zdrowia lub życia w związku z wykonywaną pracą;
  3. w przypadku wyboru oferty Wykonawca zarejestruje działalność gospodarczą. Jeśli Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą nie zarejestruje działalności umowa nie będzie mogła być podpisana (dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej);
  4. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy:

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 507).1

 1. Termin realizacji zamówienia: w  okresie od 09.05.2024 r. do 31.10.2024 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena/kryterium oceny jest cena.
 3. Sposób obliczenia ilości punktów – nie dotyczy
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Paulina Sikora-Marzec, gł. specjalista ds. ochrony przyrody, tel. 41 311 51 06 wew. 15,
 5. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 06.05.2024 r. do godziny 10.00.
 6. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą,   w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn,
  Suchedniowska 4.
 • Złożyć elektronicznie (w tym w formie skanu pisemnego dokumentu) na adres poczty elektronicznej: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • Dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 z dopiskiem „OP.282.14.2024.PSI – Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia 23.04.2024 r.”.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) jest niższa od kwoty 130.000 zł. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

Z-ca Dyrektora ŚPN
ds. ochrony przyrody i administracji
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór oferty cenowej

Załącznik nr 2 – projekt umowy, Załączniki do umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2024-05-06

Ogłoszenie o wyborze

Zakup umundurowania

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup umundurowania fabrycznie nowego dla pracowników służby parku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku poz.344) oraz zakup odzieży służbowej i odzieży bhp posiadającej certyfikaty CE (zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej) według załączonego zestawienia, dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej

Wzór umowy


2024-04-16

Uwaga! Zmiana wzoru oferty cenowej (zmiana ilości)

Ogłoszenie o zmianie w zapytaniu ofertowym

Wzór oferty cenowej


2024-05-09

Ogłoszenie o wyborze