Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Dostęp do Informacji Publicznej

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie, jednakże prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na:

  • ochronę informacji niejawnych (tajemnicy państwowej i służbowej),
  • ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych,
  • ochronę prywatności osoby fizycznej,
  • ochronę tajemnicy przedsiębiorcy.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie, w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
  • udostępniania materiałów dokumentujących z posiedzeń organów władzy.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Należy określić sposób i formę udzielenia informacji.
Miejsce złożenia wniosku
Sekretariat Świętokrzyskiego Parku Narodowego lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Dyrekcji Parku.

Termin i sposób załatwienia

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Park powiadomi w tym terminie wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informacje, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Forma udostępnienia informacji:

Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnym z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Park nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i formie określonym we wniosku. Park powiadamia wtedy wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia w żądanej formie wskazując dostępną i możliwą formę lub sposób udostępnienia informacji. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie tej informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu Park umorzy postępowanie (wniosek pozostanie nie rozpatrzony).

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji tej wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Dyrektora Parku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłaty

Udostępnienie informacji publicznej z zasady odbywa się bezpłatnie. Jednak jeżeli udostępnienie jej we wskazany przez wnioskodawcę sposób lub przekształcenie jej do wskazanej we wniosku formy wiąże się z poniesieniem przez Park dodatkowych kosztów wnioskodawca zostanie powiadomiony o tym fakcie oraz o wysokości tej opłaty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).