Zapewnienie przejezdności drogi pożarowej w O.O. Klonów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zapewnienie przejezdności drogi pożarowej w O.O. Klonów poprzez czyszczenie poboczy (wykaszanie i odkrzaczanie), udrożnienie przepustów, wykopanie nowych rowów i podczyszczenie istniejących rowów.

 1. Termin realizacji zamówienia:

do 30.11.2023r.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena/kryterium oceny jest cena oraz dodatkowe kryterium w następujących proporcjach*.

(niepotrzebne skreślić)

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Jarosław Iwan – komendant Straży Parku, tel. 41 31 15 106 wew. 25

Robert Wójcik – st. strażnik Straży Parku, tel. 41 31 15 106 wew. 18

(imię, nazwisko, stanowisko, Tel/fax)

 1. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn,
  Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:zamowienia@swietokrzyskipn.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • wycenę według załączonego wzoru proszę przekazać do dnia 13.09.2023 r.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 130.000 zł. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 – Wzór oferty cenowej

Zał. Nr 2 – Projekt umowy

Załączniki do umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-09-14

Ogłoszenie o wyborze

Czynności gospodarcze związane z urządzaniem lasu – Wykonanie korekty podziału powierzchniowego i zmiany numeracji oddziałów i wydzieleń

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Czynności gospodarcze związane z urządzaniem lasu – Wykonanie korekty podziału powierzchniowego i zmiany numeracji oddziałów i wydzieleń, wg załącznika nr 1 do ogłoszenia.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

2.1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia: od chwili podpisania umowy do 30.11.2023 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

4.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem w wysokości 5 % zaproponowanej w ofercie wartości brutto. Terminem wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie chwila uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Leszek Sepioło, gł. spec. ds. ochrony przyrody, tel. 41 31 15 106 wew. 16
 2. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 07.09.2023 r. godzina 900.
 3. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą,   w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) jest niższa od kwoty 130.000 zł. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Ogłoszenie

 1. Załączniki:

Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zał. nr 2 Wzór umowy

Zał. nr 3 Wzór oferty cenowej

Zał. nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zał. nr 5 Oświadczenie oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/


2023-09-07

Ogłoszenie o wyborze

Wykonanie oraz montaż: urządzeń turystycznych na trasie ścieżki edukacyjnej „Bukowa Góra-Wilków” oraz ogrodzeń na obszarach ochrony krajobrazowej wokół osad służbowych ŚPN.

Informacja o ogłoszeniu przetargu

 

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

„Wykonanie oraz montaż: urządzeń turystycznych na trasie ścieżki edukacyjnej „Bukowa Góra-Wilków” oraz ogrodzeń na obszarach ochrony krajobrazowej wokół osad służbowych ŚPN”

Część I – „Wykonanie oraz montaż urządzeń turystycznych na trasie ścieżki edukacyjnej „Bukowa Góra – Wilków”

Część II – Wykonanie ogrodzeń wokół osad służbowych zlokalizowanych w miejscowościach:

Baszowice 48, Gmina Nowa Słupia – ogrodzenie o długości 116 m.b., furtka o szer. 1,0 m. oraz brama dwuskrzydłowa o szer. 4,0 m.

Huta Podłysica 106, Gmina Bieliny – ogrodzenie o długości 145 m.b. furtka o szer. 1,0 m. oraz brama dwuskrzydłowa o szer. 4,0 m.

 

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a04abf91-40dc-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Termin składania ofert: 07.09.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 07.09.2023 rok, godz. 11:30.

Konserwacja i naprawa obiektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie ŚPN (2 części)

Informacja o ogłoszeniu przetargu

 

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Konserwacja i naprawa obiektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie ŚPN”(z podziałem na części)

Część I – Remont ogrodzenia cmentarza na Polanie Bielnik o długości około 82 m według wzoru Parkowego Systemu Informacji (PSI II).

Część II – Prace remontowe dwóch „Kapliczek Kalwaryjskich” znajdujących się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w oddz. 196 s na działce ewidencyjnej nr 2023, Obręb Nowa Słupia, Gmina Nowa Słupia.

 

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e93a96dd-377b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Termin składania ofert: 06.09.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 06.09.2023 rok, godz. 11:30.

„Inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku „Pod Koroną” POSTĘPOWANIE IV”-zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentyn informuje o ogłoszeniu przetargu przez Ojcowski Park Narodowy na:

„Inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku „Pod Koroną” POSTĘPOWANIE IV”- zagospodarowanie terenu wokół budynku.

 

dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aeff2721-2d43-11ee-9aa3-96d3b4440790

na BIP:

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/ogloszenia_o_zamowieniach/199.html

Identyfikator postępowania: ocds-148610-aeff2721-2d43-11ee-9aa3-96d3b4440790

Ogłoszenie

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Nowa Słupia

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Nowa Słupia dz. nr ewid. 1193/1 obręb 0010 Nowa Słupia wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, warunków, zgód, uzgodnień czy pozwoleń do wykonania robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na etapy:

 • Etap I – Opracowanie 2 koncepcji architektoniczno-budowlanych (do wyboru przez Zamawiającego);
 • Etap II – Opracowanie oraz uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego (według zał. numer 2).

Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

 • Posiada wszelkie wymagane kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do świadczenia prac projektowych.
 • Posiada uprawnienia budowlane i jest wpisany na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Termin realizacji zamówienia: 15.12.2023 roku

Ofertę według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 18.08.2023 roku godzina 12:00

Ofertę można:

 • Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010  Bodzentyn,
 • Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 – Wzór oferty cenowej

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-08-22

Ogłoszenie o wyborze