OGŁOSZENIE

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym

1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

Lp

Lokalizacja

Rodzaj

Sortyment

Masa

Cena wyjściowa

Wartość wyjściowa

O.O. Chełmowa Góra

m3

netto

netto

1.

A2c,f,g

Bk

WBO 3

16,14

444,00

7166,16

2.

A2g

Bk

WCO 1

1,04

186,18

193,63

3.

A2c,f,g

Bk

WCO 2

21,61

239,84

5182,94

4.

A2c,f,g

Bk

WCO 3

66,26

313,82

20793,71

5.

A2c,f,g

Bk

WD 2

19,83

186,18

3691,95

6.

A2c,f,g

Bk

WD 3

42,31

221,14

9356,43

Razem

167,19

46384,83

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

2. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 07.03.2012r. do godziny 14.00 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna”.

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1410 w dniu 07.03.2012 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.

4. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.

5. Wartość zakupu jest sumą iloczynów oferowanej ceny wyjściowej netto, % przebicia ceny wyjściowej i masy sortymentu.

6. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert

Oferowana cena                 – 100%

7. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania. wyboru nabywców.
8. Z Zarządzeniem nr 13/2012 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 31.01.2012 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4  26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl

Załączniki:
1. Wzór – oferta nabywcy.
2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Wojciech  Świątkowski

Oferta i załączniki