Dostawę i wyładunek 30 000 litrów oleju opałowego do budynku Dyrekcji w Bodzentynie i 20 000 litrów oleju opałowego do budynku Muzeum na Świętym Krzyżu

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 346058-2015.

w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego „Dostawę i wyładunek 30.000 litrów oleju opałowego   do   budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 20.000 litrów oleju opałowego do budynku Muzeum na Świętym Krzyżu z opcją (+/- 20%)”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013. poz. 907 z pózn. zm.) Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę i wyładunek 30.000 litrów oleju opałowego   do   budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 20.000 litrów oleju opałowego do budynku Muzeum na Świętym Krzyżu z opcją (+/- 20%)”   wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę :

Nr 2/ Quest spółka cywilna Robert Bartos, Stanisław Bartos ul. Czarnowska 62,26-065 Piekoszów

Oferowana brutto za litr oleju 1,92 zł

Przyznana punktacja wg kryterium cena i termin realizacji dostawy  – 100 pkt

1/ Cena – 95 pkt

2/ Termin realizacji dostawy 5 pkt.

Ponadto w postępowaniu złożono oferty następujących Wykonawców :

Nr 1/ KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36 26-600 Radom

Oferowana cena brutto za litr oleju 1,96 zł.

Przyznana punktacja – 98 pkt

1/ Cena – 93 pkt

2/ Termin realizacji dostawy 5 pkt.

Nr 4/ PETROJET Sp. z o.o. Kieszek 52 26-670 Pionki

Oferowana cena brutto za litr oleju 1,96 zł

Przyznana punktacja – 98,00 pkt

1/Cena – 93,00 pkt.

2/Termin realizacji dostawy – 5 pkt.

Najkorzystniejsza oferta wg. kryterium oceny ofert to oferta Wykonawcy Quest spółka cywilna Robert Bartos, Stanisław Bartos ul. Czarnowska 62,26-065 Piekoszów, która uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta wykonawcy Quest spółka cywilna Robert Bartos, Stanisław Bartos ul. Czarnowska 62,26-065 Piekoszów uznana została za najkorzystniejszą według kryterium oceny ofert tj. ceny i terminu realizacji dostawy, a treść oferty jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ustawą Pzp.

Umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

                                                                                              mgr inż. Piotr Szafraniec

Wybor oferty_olej

Powiązane: