NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz na podstawie
przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko:

DYREKTORA  BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO  (sygn: K/PN/1/12)    

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
 • posiadanie wykształcenia i wiedzy w szczególności z zakresu ochrony środowiska i ekonomii oraz znajomość przepisów prawa dotyczących w szczególności rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy, których znajomość jest niezbędna do zarządzania i kierowania parkiem;
 • posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 • posiadanie kompetencji kierowniczych (zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, zorientowanie na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, skuteczna komunikacja, umiejętności analityczne, doskonalenie zawodowe);
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny;
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość;
 • życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej poświadczające spełnienie wymagań dotyczących stażu pracy, w tym co najmniej co najmniej sześcioletni staż i co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o tym, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia naboru;

Informacje o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja formalna nadesłanych aplikacji;
 • ocena merytoryczna doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów, niezbędnych do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego;
 • test wiedzy;
 • prezentacja dotycząca koncepcji zarządzania parkiem narodowym;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Środowiska
Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Sposób składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody albo przesłać pocztą w zamkniętej kopercie oznaczonej sygnaturą K/PN/1/12

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 sierpnia 2012 r.

Inne informacje

 • w aplikacji należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po weryfikacji aplikacji, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia;
 • bliższe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu (0-22) 57 92 603;
 • dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.