Pozyskanie danych i przeprowadzenie analiz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teledetekcyjnych

ROZPOZNANIE CENOWE

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Pozyskanie danych i przeprowadzenie analiz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teledetekcyjnych. Działanie ma na celu pozyskanie aktualnych i archiwalnych danych teledetekcyjnych oraz przeprowadzenie pomiarów terenowych. Na ich podstawie wykonana zostanie inwentaryzacja oraz analizy środowiskowe niezbędne do oceny stanu zasobów przyrodniczych w Świętokrzyskim Parku Narodowym.

Zakres działań przewidzianych w projekcie:

 • Inwentaryzacja i analiza zmian zagospodarowania terenu w zakresie użytkowania gruntu, zabudowy i dróg
 • Inwentaryzacja roślinności lądowej poprzez opracowanie mapy roślinności rzeczywistej i mapy siedlisk Natura 2000 oraz charakterystyka zróżnicowania roślinności z wykorzystaniem parametrów teledetekcyjnych
 • Identyfikacja procesu sukcesji pierwotnej i wtórnej
 • Identyfikacja procesu inwazji obcych gatunków roślin naczyniowych
 • Inwentaryzacja i charakterystyka lasów i zadrzewień
 • Charakterystyka geologiczna i geomorfologiczna oraz antropogeniczne przekształcenia rzeźby terenu
 • Inwentaryzacja walorów krajobrazowych i ich zagrożeń
 • Inwentaryzacja hydrograficzna
 • Uaktualnienie danych o zasobach przyrodniczych parku poprzez zasilenie systemu GIS ŚPN nowymi wynikami analiz oraz danymi źródłowymi (ortofotomapy, modele 3d)

Zasięg przestrzenny opracowania

Dla pozyskania danych teledetekcyjnych oraz wykonania analiz wyznaczono dwa warianty zasięgu przestrzennego:

 1. Granica Świętokrzyskiego Parku Narodowego – 7626,45 ha,
 2. Granica Świętokrzyskiego Parku Narodowego powiększona o otulinę – 28 412,45 ha

Zakres zamówienia obejmuje następujące zadania:

Etap 1. Opracowanie metodyki

Wykonawca zobowiązany jest na początku realizacji projektu dostarczyć zamawiającemu szczegółową metodykę zawierającą szczegółowy plan prac.

Etap 2. Pozyskanie danych

Do wykonania analiz niezbędne są następujące kolekcje danych teledetekcyjnych, z których zostaną opracowane produkty pochodne (tj. chmura punktów i numeryczne modele wysokościowe, zobrazowania hiperspektralne i termalne, mozaiki obrazów, pionowe i ukośne zdjęcia lotnicze, ortofotomapy, wizualizacje 3D):

Kolekcja 1
Sensor: Skaner laserowy
Termin: okres ulistnienia
Zasięg przestrzenny: granice Parku i rozszerzenie
Gęstość chmury punktów: 12 pkt/m2

Kolekcja 2
Sensor: Skaner laserowy
Termin: okres bezlistny
Zasięg przestrzenny: granice Parku
Gęstość chmury punktów: 12 pkt/m2

Kolekcja 3
Sensor: Skaner hiperspektralny
Termin: pełnia lata
Zasięg przestrzenny: granice Parku i rozszerzenie
Rozdzielczość przestrzenna: 1 m

Kolekcja 4
Sensor: Kamera termalna
Termin: pełnia lata
Zasięg przestrzenny: granice Parku i rozszerzenie
Rozdzielczość przestrzenna: 0,8 m

Kolekcja 5

Sensor: Kamera RGB
Termin: dwa naloty wykonane w nocy, w różnych okresach roku
Zasięg przestrzenny: granice Parku
Rozdzielczość przestrzenna: 0,2-0,4 m

Kolekcja 6
Sensor: Kamera wielkoformatowa RGB-NIR
Termin: przełom wiosny i lata
Zasięg przestrzenny: granice Parku i rozszerzenie
Rozdzielczość przestrzenna: 0,1 m

Kolekcja 7
Sensor: Zestaw kamer ukośnych
Termin: przełom wiosny i lata
Zasięg przestrzenny: granice Parku i rozszerzenie
Rozdzielczość przestrzenna: 0,1 m

Do wykonania analiz związanych z badaniem dynamiki zjawisk niezbędne jest pozyskanie archiwalnych materiałów teledetekcyjnych, w tym zdjęć lotniczych, chmur punktów skanowania laserowego oraz produktów pochodnych. Przedmiotem prac jest zbiór analiz mających na celu dostarczenie informacji w zakresie poszczególnych zagadnień tematycznych. Materiałem źródłowym niezbędnym do wykonania analiz, w zależności od zakresu tematycznego, są dane teledetekcyjne, dane terenowe, informacja przestrzenna z zasobów krajowych lub z zasobów Parku. Wynikiem analiz jest zasób informacji przestrzennej w postaci wektorowych oraz rastrowych danych GIS.

Etap 3. Analizy

Po wykonaniu analiz Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu następujące produkty:

 1. Inwentaryzacja i analiza zmian zagospodarowania terenu w zakresie użytkowania gruntu, zabudowy i dróg
 • Mapa użytkowania gruntów – Mapa użytkowania gruntów – stan obecny, Mapa użytkowania gruntów – stan historyczny
 • Analiza zmian użytkowania gruntów – stan historyczny do aktualnego
 • Mapa zabudowy (budynki i posesje) – Mapa zabudowy aktualnej (budynki i posesje), Mapa zabudowy na danych historycznych (budynki i posesje),
 • Analiza dynamiki i trendu koncentracji zabudowy w ujęciu historycznym (budynki i posesje), rozumiana jako presja urbanizacyjna w obszarze parku i na granicy Parku
 • Mapa natężenia zanieczyszczenia sztucznym światłem w nocy
 • Mapa aktualnej sieci komunikacyjnej (drogi utwardzone, drogi nieutwardzone, linie kolejowe, ścieżki piesze itp.) – stan obecny
 • Mapa historycznej sieci komunikacyjnej (drogi utwardzone, drogi nieutwardzone, linie kolejowe, ścieżki piesze itp.) – stany historyczne
 • Analiza zmian sieci komunikacyjnej (drogi utwardzone, drogi nieutwardzone, linie kolejowe, ścieżki piesze itp.) – zmiany sieci komunikacyjnej w ujęciu historycznym
 1. Inwentaryzacja roślinności lądowej poprzez opracowanie mapy roślinności rzeczywistej i mapy siedlisk Natura 2000 oraz charakterystyka zróżnicowania roślinności z wykorzystaniem parametrów teledetekcyjnych
 • Mapa roślinności rzeczywistej
 • Mapa Siedlisk Natura 2000
 • Mapa przestrzennego rozkładu teledetekcyjnych wskaźników roślinności związanych z cechami biofizycznymi roślin,
 • Mapa przestrzennego rozkładu teledetekcyjnych wskaźników roślinności związanych ze strukturą roślin.
 • Analizy zróżnicowania kondycji w płatach roślinności w oparciu o teledetekcyjne wskaźniki roślinności
 • Analiza zróżnicowania parametrów drzewostanów
 1. Identyfikacja procesu sukcesji pierwotnej i wtórnej
 • Identyfikacja aktualnego rozmieszczenia wybranych gatunków krzewów i drzew promotorów sukcesji
 • Wyznaczona aktualna granica: las / tereny otwarte ( w tym polan śródleśnych)
 • Identyfikacji płatów roślinności, siedlisk przyrodniczych Natura 2000 objętych procesami sukcesji wtórnej
 • Identyfikacja archiwalnego stanu pokrycia obszaru drzewami i krzewami.
 • Wyznaczenie historyczne granicy: las / tereny otwarte (w tym polany śródleśne)
 • Analiza dynamiki i trendów sukcesji w ujęciu historycznym
 1. Identyfikacja procesu inwazji obcych gatunków roślin naczyniowych
 • Identyfikacja gatunków obcych inwazyjnych
 • Identyfikacja płatów roślinności zagrożonych występowaniem gatunków inwazyjnych
 1. Inwentaryzacja i charakterystyka lasów i zadrzewień
 • Inwentaryzację zadrzewień,
 • Wyznaczenie aktualnej granicy lasu,
 • Identyfikacja głównych lasotwórczych gatunków drzew,
 • Udział drzew iglastych i liściastych, w ujęciu historycznym – mapa przedstawiająca ich historyczny zasięg,
 • Analizy zmian udziału drzew iglastych i liściastych w płatach roślinności,
 • Identyfikacja martwych drzew stojących,
 • Analiza dynamiki naturalnych odnowień np. jodły pospolitej, buka
 1. Charakterystyka geologiczna i geomorfologiczna oraz antropogeniczne przekształcenia rzeźby terenu
 • Aktualizacji granic mapy geomorfologicznej,
 • Inwentaryzacja walorów krajobrazowych,
 • Analiza wpływu wzrostu antropopresji na obniżenie jakości walorów krajobrazowych,
 • Wpływu wzrostu antropopresji na przerwanie istniejących korytarzy ekologicznych łączących teren ŚPN z obszarami przyległymi lub pogłębianie się ich dysfunkcyjności prowadzące do izolacji przyrodniczej
 1. Inwentaryzacja hydrograficzna
 2. Inwentaryzację hydrografii parku – wód powierzchniowych, a w tym rzek, rowów, kanałów, stawów, jezior, starorzeczy

Etap 4. Raporty

Na zakończenie wykonawca powinien przygotować raport z wykonanych analiz oraz zaimplementować wytworzone produkty do systemu informacji przestrzennej ŚPN wraz z narzędziami do ich obsługi (modelu 3D i zdjęć ukośnych).

Wykonawca powinien zorganizować szkolenie dla pracowników Parku z zakresu korzystania z danych oraz produktów wytworzonych w trakcie projektu.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

Dysponowanie wiedzą, doświadczeniem w projektach o podobnym charakterze oraz potencjałem technicznym i osobowym.

 1. Termin realizacji zamówienia:2019 – 2021
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Paulina Sikora, specjalista ds. ochrony przyrody, tel.: 41 311 51 06 w. 66, psikora@swietokrzyskipn.org.pl
 1. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 29.01.2018 godzina 12.00
 2. Ofertę należy przesłać na e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl

Uwaga !

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Wzór wyceny

Ogłoszenie

 

Powiązane: