Zawiadomienie o przedłużeniu terminu konsultacji społecznych projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Infrastruktura SPN UE - Plan Ochrony

Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), oraz w nawiązaniu do Zawiadomienia o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 30 grudnia 2014r., niniejszym zawiadamiam, iż termin do zapoznania się z projektem planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego wyłożonym w siedzibie Parku oraz dostępnym na stronie internetowej bip.swietokrzyskipn.org.pl oraz składania uwag i wniosków do tego projektu planu ochrony ulega przedłużeniu do dnia 2 lutego 2015r.
Uwagi i wnioski do wyłożonego projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, ul. Suchedniowska 4, Bodzentyn, pokój nr 107 od poniedziałku do piątku w godz. 900-1500 lub drogą elektroniczną na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

z-ca dyr. Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Lech Buchholz

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: