Ogłoszenie II o sprzedaży drewna Dąbrowa W0 So

OP.641.5.2019.ŁP

OGŁOSZENIE

Dąbrowa W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Dąbrowa

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1. 32b So WB01 1,31 174,71 228,87
2. 32a,b,c,d So WB02 51,28 213,42 10 944,18
3. 32a,b,c,d So WC01 206,76 152,52 31 535,04
4. 32a,b,c,d So WC02 311,79 181,55 56 605,47
5. 32c So WC03 1,25 209,43 261,79
6. 32a,b,c So WD1 7,79 114,96 895,54
7. 32a,b,c So WD2 3,68 126,34 464,93
Ogółem x

x

583,86 x 100 935,82

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 1. Oferty na załączonym druku (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 22.01.2019 r. do godziny 10.00 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Dąbrowa W0 So”.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.10 w dniu 22.01.2019 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 3. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 4. Wartość zakupu jest sumą wszystkich iloczynów proponowanej ceny jednostkowej netto za m3 i ilości (masy) sortymentu.
 5. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert
 • Oferowana cena – 100%
 1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem  w wysokości 10 % zaproponowanej w ofercie wartości netto.
 2. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
  Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania wyboru nabywców.
 3. Przy składaniu ofert należy uwzględnić techniczne możliwości wywozu drewna pod kątem nośności lokalnych dróg.
 4. Z Zarządzeniem nr 60/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 05.12.2017 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym – można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami – główny specjalista ds. ochrony przyrody – inż. Leszek Sepioło – tel. (41) 3115106 w. 16.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Ogłoszenie

Powiązane: