Ogłoszenie o sprzedaży drewna Klonów W0 So, Ś-S10 So, jd, św część 2

OGŁOSZENIE

Klonów  W0 So, Ś-S10 So, jd, św część 2

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Klonów.

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
  loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp

 

Lokalizacja

O.O.  Klonów

Rodzaj Sortyment

 

Masa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

1. 247b,247d So WB02 6,55 275,04 1801,51
2. 247b So WB03 2,27 317,28 720,23
3. 247b,247d,247g,247h So WC01 302,67 201,90 61109,07
4. 247b,247d,247g,247h So WC02 364,37 239,70 87339,49
5. 247b,247d So WC03 57,32 276,24 15834,08
6. 247b,247d,247g,247h So WD1 22,49 149,17 3354,83
7. 247b,247d,247g So WD2 18,91 164,13 3103,70
8. 247b So WD3 8,93 180,32 1610,26
9. 247b,247d,247h So S10 23,67 170,62 4038,58
10. 247b,247d jd S10 3,18 170,62 542,57
11. 247b św S10 0,20 170,62 34,12
x

 

Razem So 807,18 x 178911,75
Razem Jd 3,18 x 542,57
Razem Św 0,20 x 34,12
Ogółem x

x

810,56 x 179488,44


Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 1. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 27.01.2017 r. do godziny 10.30 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna

     Klonów W0 So, Ś-S10 So, jd, św część 2 ”.

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.45 w dniu 27.01.2017 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 1. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 1. Wartość zakupu jest sumą wszystkich iloczynów proponowanej ceny jednostkowej netto za m3 i ilości (masy) sortymentu.
 1. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert
 • Oferowana cena – 100%
 1. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania wyboru nabywców.

 1. Przy składaniu ofert należy uwzględnić techniczne możliwości wywozu drewna pod kątem nośności lokalnych dróg.
 1. Z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym – można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami – główny specjalista ds. ochrony przyrody – inż. Leszek Sepioło – tel. (41)3115106 w. 16.

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski

Powiązane: