Zapewnienie przejezdności drogi pożarowej w O.O. Klonów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zapewnienie przejezdności drogi pożarowej w O.O. Klonów poprzez czyszczenie poboczy (wykaszanie i odkrzaczanie), udrożnienie przepustów, wykopanie nowych rowów i podczyszczenie istniejących rowów.

 1. Termin realizacji zamówienia:

do 30.11.2023r.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena/kryterium oceny jest cena oraz dodatkowe kryterium w następujących proporcjach*.

(niepotrzebne skreślić)

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Jarosław Iwan – komendant Straży Parku, tel. 41 31 15 106 wew. 25

Robert Wójcik – st. strażnik Straży Parku, tel. 41 31 15 106 wew. 18

(imię, nazwisko, stanowisko, Tel/fax)

 1. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn,
  Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:zamowienia@swietokrzyskipn.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • wycenę według załączonego wzoru proszę przekazać do dnia 13.09.2023 r.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 130.000 zł. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 – Wzór oferty cenowej

Zał. Nr 2 – Projekt umowy

Załączniki do umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-09-14

Ogłoszenie o wyborze