Wykonanie ogrodzeń z poręczą na istniejących przepustach

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu prac będących przedmiotem zapytania do 30%.

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1.1. Wykonanie ogrodzeń z poręczą (montaż) na istniejących przepustach według projektu „Parkowy System Informacji II” oraz na podstawie dokumentacji „Montaż ogrodzenia (barierki) na istniejących przepustach znajdujących się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego” w Obwodach Ochronnych: Podgórze, Dąbrowa, Dębno:
  Typ1.-3 sztuk,
  Typ2.-3 sztuki,
  Typ4.-3 sztuki,
  Typ5.-4 sztuki,
  Typ6.-1 sztuka,
  1.2. Szczegółowy opis konstrukcji urządzeń i montażu określa „Parkowy System Informacji II”: opis konstrukcji oraz część rysunkowa dotycząca urządzeń objętych zamówieniem stanowiący załącznik nr 3 oraz dokumentacja na „Montaż ogrodzenia (barierki) na istniejących przepustach znajdujących się na ternie Świętokrzyskiego Parku Narodowego”: opis konstrukcji oraz część rysunkowa urządzenia stanowiący załącznik nr 4, przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 –Wzór oferty cenowej

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – „Parkowy System Informacji II”- szczegółowy opis konstrukcji oraz część rysunkowa dotycząca urządzeń objętych zamówieniem

Załącznik nr 4 – Dokumentacja na montaż ogrodzenia (barierki) na istniejących przepustach znajdujących się na ternie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Załącznik nr 5 – Przedmiar robót dotyczący zamówienia

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 7– Oświadczenie oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków przewidzianych w RODO


2019-06-14

Ogłoszenie o wyborze

Wykonanie i montaż urządzeń na trzech ścieżkach edukacyjnych – ogłoszenie o wyborze

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1299669 – 2014 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U.2013, poz.907 z późniejszymi zmianami)  Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „Uzupełnienie bazy dydaktycznej poprzez wykonanie i montaż urządzeń na trzech ścieżkach edukacyjnych na Łysej Górze i Łysicy” wpłynęły trzy oferty tj.

Nr 1 – „Rook” Michał Gawroński, ul. Kuszewo 1, 78-550 Czaplinek.

Nr 2 – PPHU „CZADREW” Janusz Czapnik, ul. Łysogórska 15, Wilków, 26 – 010 Bodzentyn

Nr 3 – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „IKAR” Zbigniew Gregulski, Widełki 38A, 26-021 Daleszyce.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że wszystkie trzy oferty Wykonawców spełniały wszystkie wymogi  określone w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia i przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena  100% –  otrzymały – oferta nr 1 – 68,72  punktów, oferta nr 2 – 100 punktów, oferta nr 3 – 52,35  punktów.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty Wykonawcy   PPHU „CZADREW” Janusz Czapnik, ul. Łysogórska 15, Wilków, 26 – 010 Bodzentyn.  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta tego Wykonawcy spełniała wszystkie wymogi  określone w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena  100% oferta   otrzymała najwięcej punktów tj. 100 pkt.

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie o wyborze

Wykonanie i montaż urządzeń na trzech ścieżkach edukacyjnych – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 130053 – 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 129969 – 2014 data 17.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, fax. 41 3115106.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
 • W ogłoszeniu jest: Ewentualne pełnomocnictwo w oryginale dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy ewentualne pełnomocnictwo w oryginale w przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze.
 • W ogłoszeniu powinno być: Ewentualne pełnomocnictwo w oryginale dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy ewentualne pełnomocnictwo w oryginale w przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.2. Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert). Jeżeli w kraju zamieszkania lub siedziby Wykonawcy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z datą wymaganą dla tych dokumentów (jak w akapicie powyżej).

Dyrektor  ŚPN
mgr  inż. Piotr Szafraniec

Wykonanie urządzeń technicznych na szlakach turystycznych ŚPN – ogłoszenie o wyborze

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 72561-2014 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U.2013, poz.907 z późniejszymi zmianami)  Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez ograniczenie skutków antropopresji na jego obszarze (wykonanie urządzeń technicznych na szlakach turystycznych ŚPN)”  wpłynęły cztery oferty tj. (więcej…)

Wykonanie urządzeń technicznych na szlakach turystycznych ŚPN – modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez ograniczenie skutków antropopresji na jego obszarze (wykonanie urządzeń technicznych na szlakach turystycznych ŚPN);
nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP: 72561 – 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014

                      Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. 2013 poz.907 ze zmianami) Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje dokonaniu o modyfikacji treści SIWZ.

Zamawiający zmienia w SIWZ :

(więcej…)

Wykonanie urządzeń technicznych na szlakach turystycznych ŚPN

Bodzentyn: Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez ograniczenie skutków antropopresji na jego obszarze (wykonanie urządzeń technicznych na szlakach turystycznych ŚPN)
Numer ogłoszenia: 72561 – 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy , ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy – państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez ograniczenie skutków antropopresji na jego obszarze (wykonanie urządzeń technicznych na szlakach turystycznych ŚPN). (więcej…)