Projekt zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2018-2019

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 21, ust. 2, pkt 24a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017  poz. 1405) udostępniamy do konsultacji projekt zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2018-2019 . Uwagi można zgłaszać droga elektroniczną lub pocztową na adres Świętokrzyskiego Parku Narodowego do dnia 26 października 2017 r.

Projekt zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2018-2019

Powiązane: