Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 05-09-2016 r. do dnia 30.10.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem

poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 05-09-2016 r. do dnia 30.10.2016 r.  zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • dokonanie wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia w dniach 26-08-2016r. do  01-09-2016r.
 • przedstawienie referencji wykonywania prac pielęgnacyjnych w okresie ostatnich 5 lat na terenach chronionych rozumianych w myśl art.6  ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.880
 1. Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 szczegółowy opis zamówienia
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Leszek Sepioło, gł. spec. ds. ochrony przyrody, tel. 41 31 15 106 wew. 16
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 02-09-2016, godzina 1200.
 5. Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załącznik:

 1. Szczegółowy opis zamówienia,
 2. Wzór oferty cenowej,
 3. Wzór umowy
 4. Załącznik graficzny
Powiązane: