Czynności gospodarcze związane z urządzaniem lasu – Wykonanie korekty podziału powierzchniowego i zmiany numeracji oddziałów i wydzieleń

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Czynności gospodarcze związane z urządzaniem lasu – Wykonanie korekty podziału powierzchniowego i zmiany numeracji oddziałów i wydzieleń, wg załącznika nr 1 do ogłoszenia.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

2.1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia: od chwili podpisania umowy do 30.11.2023 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

4.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem w wysokości 5 % zaproponowanej w ofercie wartości brutto. Terminem wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie chwila uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Leszek Sepioło, gł. spec. ds. ochrony przyrody, tel. 41 31 15 106 wew. 16
 2. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 07.09.2023 r. godzina 900.
 3. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą,   w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) jest niższa od kwoty 130.000 zł. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Ogłoszenie

 1. Załączniki:

Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zał. nr 2 Wzór umowy

Zał. nr 3 Wzór oferty cenowej

Zał. nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zał. nr 5 Oświadczenie oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/


2023-09-07

Ogłoszenie o wyborze